Писмената справка ще се извършва в срок до 14 дни и ще струва 20 лева. За устни справки от кадастъра такса не се дължи. Тази промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси предстои да бъде приета на предстоящото заседание на местния парламент.


Според действащата в момента Наредба, приета през февруари 2021 г., такси се дължат и за устни, и за писмени справки.


След като Районната прокуратура е направила преглед на законосъобразността на Наредбата е установила противоречие със Закона за местните данъции такси, където е разпоредено, че устните справки не се заплащат.


От поркуратурата са предложили на местния парламент да предприеме мерки за незабавна промяна в Наредбата, която да я хармонизира със ЗМДТ и  европейската харта за местното самоуправление.