В общинската администрация е постъпило заявление от Орлин Цветков - управител на „МБАЛ - Ботевград“ ЕООД, в което предлага да бъдат отпуснати средства в размер на 20 000 лева от собствени приходи на общината за подпомагане закупуването на лапароскопска апаратура за нуждите на болничното заведение.


Управителят мотивира искането си, посочвайки "необходимостта от интегрирането на модерни методи за лечение, които изискват по-малък финансов ресурс, щадящи пациентите и даващи предимство на „МБАЛ - Ботевград“ ЕООД в областта на безкръвните операции".


В болницата има назначен хирург - доц. Добромир Сотиров, с дългогодишен опит в коремната и жлъчно-чернодробната хирургия. Той може да извършва лапароскопски интервенции, ако дейността бъде материално обезпечена.


След направено предварително проучване и събиране на оферти от страна на „МБАЛ -Ботевград“ ЕООД, е установено, че приблизителната стойност на част от основните компонентни, които са необходими за обезпечаване на горепосочената дейност, е в размер на около 75 000 лв. 


Докладна записка с предложението на Орлин Цветков за отпускане на 20 000 лв. от общинския бюджет е внесена за разглеждане в Общински съвет – Ботевград. Тя ще бъде гласувана на редовното заседание на 25 ноември. 


За останалите средства, необходими за закупуване на лапароскопската апаратура, МБАЛ Ботевград ще сключи договор с фирмата-доставчик за разсрочено плащане.