От 17 февруари до 11 март 2022 г. се отваря прием по de minimis за земеделските стопани, които отглеждат крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди за държавната помощ бюджет в размер на 24 млн. лв. Крайният срок за изплащане на финансовата подкрепа е 30 март 2022 г.


На подпомагане подлежат стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или (ПНДЖ3).


Целта на държавната помощ е да покрие част от производствените разходи по отглеждане на животните.


Предвидените ставки за подпомагане са:


• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;


• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави;


• до 45 лв. за млечни крави в планински райони;


• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;


• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол;


• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за биволи;


• до 16 лв. до 200-то животно, вкл. и до 11 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;


• до 11 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;


• до 11 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол.


Заявления за помощта de minimis се приемат в областните дирекции (ОД) на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП). Документите се подават по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец. 


Припомняме,  че таванът за получаване на подпомагането по схемата е до 25 000 евро за три последователни данъчни години. Указанията за държавната помощ са публикувани на интернет портала на ДФЗ.