Община Ботевград е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Ботевград за периода 2021-2027 г. Той е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 24.02.2022 г. до 14.03.2022 г. Мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на e-mail: obshtina@botevgrad.org или в деловодството на общината до 14.03.2022 г., включително.


Повече информация ще откриете ТУК


С оглед епидемиологичната обстановка в страната, публично обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 01 Март 2022 г. (вторник) от 17:30 часа, чрез платформата Microsoft Teams (свободно достъпна за Windows, iOS, Android).


Желаещите да се включат в публичното обсъждане, могат да го направят на 01 Март 2022 г. (вторник) от 17:30 часа на следния линк:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NTJjMTExYzAtNmY1Mi00NTdmLWI5MDItMTEyYjE5YzYxZDAz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22749e2647-9a6f-4603-a4c1-c7d8239bcf6c%22%2C%22Oid%22%3A%22ec911185-d3d1-4951-9e5f-37ed9846d233%22%7D