С решение от 27 януари т.г. Общинският съвет прие Система за прием на ученици в първи клас за учебната 2022-2023 година. Документът е публикуван на интернет-страницата на общината и с него се определят редът и условията за прием в трите основни общински училища. Това включва кандидатстване, класиране и записване на ученици в общинските училища по предварително изготвен график, както и определяне на броя и разпределението на паралелките в общинските училища на територията на Ботевград за учебната 2022/2023 година.


Обучението в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст през 2022 година. По преценка на родителя и при готовност за училище, потвърдена с издадено удостоверение за завършено предучилищно образование и при наличие на свободни места в паралелките, в първи клас могат да бъдат записвани деца, които навършват 6-годишна възраст през 2022 г.


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА