В дневния ред на предстоящото редовно заседание на ОбС Ботевград е внесена докладна, в която общината предлага на местния парламент да обсъди и приеме Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Ботевград през учебната 2018/2019 год.


Системата е разработена съгласно разпоредбите на Наредба 10/01.09.2016 год. /изм. Бр. 77 от 2017 год. на ДВ/ за организацията на дейностите в училищното образование за всяко населено място с повече от едно училище.  


Проект на Наредба за допълнение на Наредба №10 от 01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, публикуван на официалния сайт на Министерство на образованието и науката, предлага следния текст: 


„Чл.43а (1) Когато при определяне на прилежащите райони на училищата се установи, че съществува обосновано предположение прилагането на водещия критерий близост до училището до постоянния/настоящия адрес на детето обективно да доведе до формиране на една или повече паралелки с ученици само от една малцинствена група с постоянен/настоящ адрес в този прилежащ район може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, без да се прилага чл.43, ал.3.


(2) Децата по ал.1 се насочват и се приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при условия и по ред, определени от общината, и при заявено желание на родителите/настойниците.


(3) Децата по ал.2 може да се записват в училищата, към които са насочени, и на места над утвърдения училищен план-прием, но не повече от двама ученици в паралелка“.


Системата ще даде възможност за по-ефективен контрол върху процесите на кандидатстване, класиране и записване на ученици в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график и критерии за прием, се посочва в докладната до Общинския съвет.


Публикуваме пълния текст на Системата за прием на ученици в общинските училища на територията на Ботевград, като уточняваме, че прилежащите райони към трите основни учебни заведения не са утвърдени окончателно. Това ще стане в началото на следващата седмица, на втора работна среща на комисията, назначена от кмета Иван Гавалюгов, в която влизат зам.-кметът Борис Борисов, директорите на тези училища и трима от членовете на Постоянната комисия по образование и наука, култура и духовни дейности.  


Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1 С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград и се прилага за всички общински училища на територията на град Ботевград.


1.2 Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград обхваща дейностите на кандидатстване, класиране и записване на ученици в общинските училища, по предварително изготвен график, както и броя и разпределението на паралелките в общинските училища на територията на град Ботевград за учебната 2018/2019 година.


1.3 За дейностите за прием на ученици в училищата на територията на град Ботевград в първи клас общинска администрация  изготвя единен график /Приложение 1/


1.4 Настоящата система се приема на основание чл.43 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование и влиза в сила от деня на обявяване на решението на Общински съвет - Ботевград.


Раздел II. ДЕЙНОСТИ


2.1 Директорите на общинските училища със заповед  определят Комисия, която приема заявления /по образец утвърден от Комисията/ за кандидатстване в първи клас и извършва всички дейности по прием на учениците. 


2.2 Със заявлението се представя Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето /в оригинал/, издаден от служба ГРАО и  акт за раждане /оригинал/ на кандидатстващия за прием в първи клас ученик - за справка.


2.2 Родителите/настойниците попълват декларация, предоставена от училището за верността на декларираните данни  в заявлението.


2.3 Родителите/настойниците на учениците, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград, подават заявления в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т.1.3 /Приложение 1/.


2.4 Класирането се извършва в училището, съобразно подадените от родителите/настойниците заявления по критерии, посочени в Раздел III от настоящата Система. 


2.5 Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите по Приложение 1.


2.6 Директорите на училищата актуализират броя на свободните места след всяко класиране и ги обявяват в сроковете, посочени в графика на дейностите.


2.6 След всяко класиране Комисията предоставя в Общинска администрация Ботевград информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни.


2.7 Списъците с класираните ученици се публикуват на официалния сайт на Община Ботевград, на официалните сайтове на училищата /ако има такива/ и на достъпно място на сградите на общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас при спазване на Закона за защита на личните данни.


2.8 Свободните места след първо класиране се публикуват на официалния сайт на Община Ботевград, на официалните сайтове на училищата /ако има такива/ и на достъпно място на сградите на общинските училища, обявили прием на ученици в първи клас.


2.9 Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица записват всеки класиран ученик на място в училището в рамките на установените срокове за записване.


2.10 При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях лица представят оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.


2.11 Деца, които нямат удостоверения за завършена подготвителна група, не се записват в първи клас, а се насочват за завършване на такава в детска градина или училище.


Раздел III. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ


3.В първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград по водещ критерий се приемат ученици спрямо постоянния/настоящия им адрес, разпределени в четири групи.  


За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.


Класирането се осъществява по низходящ ред на групите, като първо се запълват местата с деца от група първа, а при наличие на свободни места се приемат деца съответно от група втора, трета и четвърта.


3.1 Задължителен водещ критерий за група първа е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, който не е променян в последните 3 години преди подаване на заявлението. 


3.1.1 Когато броят на децата по т.3.1 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група първа се извършва по следните допълнителни критерии:


3.1.1.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/


3.1.1.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/


3.1.1.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/


3.1.1.4 Кандидатстващият ученик, подлежащ на прием в първи клас, навършва 7-годишна възраст през 2018-та година /предоставя се за справка оригинал на акт за раждане на ученика/


3.1.1.5  Близнаци се класират заедно.


3.2 Задължителен водещ критерий за група втора е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището повече от 1 година, но  постоянният /настоящият адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. 


3.2.1 Когато броят на децата по т.3.2 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група втора се извършва по следните допълнителни критерии:


3.2.1.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/


3.2.1.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/


3.2.1.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/


3.2.1.4 Кандидатстващият ученик, подлежащ на прием в първи клас, навършва 7-годишна възраст през 2018-та година /предоставя се за справка оригинал на акт за раждане на ученика/


3.2.1.5  Близнаци се класират заедно.


3.3 Задължителен водещ критерий за група трета е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, но постоянният /настоящият адрес е променен през последната 1 година преди подаване на заявлението. 


3.3.1 Когато броят на децата по т.3.3 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група трета се извършва по следните допълнителни критерии:


3.3.1.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/


3.3.1.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/


3.3.1.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/


3.3.1.4 Кандидатстващият ученик, подлежащ на прием в първи клас, навършва 7-годишна възраст през 2018-та година /предоставя се за справка оригинал на акт за раждане на ученика/


3.3.1.5  Близнаци се класират заедно.


3.4 Задължителен водещ критерий за група четвърта е постоянен/настоящ адрес на детето извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. 


3.3.1 Когато броят на децата по т.3.4 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането на децата в група четвърта се извършва по следните допълнителни критерии:


3.3.1.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/


3.3.1.2 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е дете с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/


3.3.1.3 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището, за което кандидатства. /удостоверява се от училището по система АДМИН/


3.3.1.4 Кандидатстващият ученик, подлежащ на прием в първи клас, навършва 7-годишна възраст през 2018-та година /предоставя се за справка оригинал на акт за раждане на ученика/


3.3.1.5  Близнаци се класират заедно.


Раздел IV. ПЛАН-ПРИЕМ


4. Общински съвет Ботевград препоръчва директорите на училища при определяне на план-приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград за учебната 2018/2019 година да се съобразят с адресното разпределение на учениците по настоящ адрес, наличната материална база, §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование в срок до началото на учебната 2020-2021 учебна година директорът на училището в сътрудничество с общината създава необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд, изискванията за равнопоставеност и недопускане на дискриминация на базата на етническа принадлежност и той да бъде осъществен в десет паралелки, разпределени, както следва:


- две паралелки в ОУ “Св.св.Кирил и Методий“, град Ботевград


- четири паралелки в ОУ „Н.Й.Вапцаров“, град Ботевград


- четири паралелки в ОУ „Васил Левски“, град Ботевград


4.1 Броят на децата в паралелка следва да бъде съобразен с Приложение №7 към чл.53 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование от 10.10.2017г., но не повече от 22 ученици в паралелка.


4.2  За да бъде избегнато формиране на една или повече паралелки с ученици само от една малцинствена група в дадено училище, община Ботевград издава насочващо писмо за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място при заявено желание на родителите/настойниците след подаване на заявление до община Ботевград и попълване на декларация от родителите/настойниците за самоопределяне към дадена малцинствена група.


4.3 При определяне на план-приема директорите предвиждат  до 2 места в паралелка за ученици с постоянен/настоящ адрес от друг прилежащ район, на които са издадени насочващи писма от община Ботевград.


4.4  Децата по т.4.2  се записват в училищата, към които са насочени, и на места над утвърдения училищен план-прием, но не повече от двама ученици в паралелка.


Раздел V. ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ


5.1 Прилежащ район на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Ботевград:


- УЛ.“ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ“


- УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ“ ДО УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“


-УЛ.“РУДИНАТА“


-УЛ.“БАЛКАНСКА“


-УЛ.“БУКОРСКА“


-УЛ.“ОПЪЛЧЕНСКА“


- УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“


- УЛ.“ХРИСТО БОТЕВ“


- УЛ.“ГЪЛЪБ ВОЙВОДА“


- УЛ.“РИЛА“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“БОЖКО БОЖИЛОВ“


- УЛ.“ЦАР ИВАН ШИШМАН“


- УЛ.“ШИПКА“


- УЛ.“ГАВРИЛ БРЪНЧЕВ“


- УЛ.“АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“БОЖКО БОЖИЛОВ“


- УЛ.“НИКОЛА РАКИТИН“


-УЛ.“ПРОСВЕТА“


-УЛ.“1866“


-УЛ.“НАЙЧО ЦАНОВ“


-УЛ.“ПЛ.САРАНСК“


-ПЛ.“ОСВОБОЖДЕНИЕ“


-БУЛ.“ТРЕТИ МАРТ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“


- УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“


- УЛ.“ГЕН.ГУРКО“


- УЛ.“БОЖЕНИШКИ УРВИЧ“


-УЛ.“СЕВАСТ ОГНЯН“


-УЛ.“КУБРАТ“


-УЛ“ЯНТРА“


-УЛ.“ВАСИЛ ПЕТРОВ“


-УЛ.“17 НОЕМВРИ“


-ПЛ.“НЕЗНАЕН ВОИН“


- УЛ.“ВИТОША“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“Г.С.РАКОВСКИ“


-БУЛ.“БЪЛГАРИЯ“


-УЛ.“МУРГАШ“


- УЛ.“РАЙНА КНЯГИНЯ“


-УЛ.“САН СТЕФАНО“


-УЛ.“СТАМЕН ПАНЧЕВ“


-УЛ.“СТЕФАН КАРАДЖА“


-УЛ.“ИСКЪР“


-УЛ.“СТЕФАН СТАМБОЛОВ“


-УЛ.“ХАН КРУМ“


-УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“


-УЛ.“БЕНКОВСКИ“


-УЛ.“ИЗВОР“


-УЛ.“6 СЕПТЕМВРИ“


-УЛ.“КНЯЗ БОРИС I“


-УЛ.“ЛЮЛИН“


-УЛ.“16 ЛОВЧАНСКИ ПОЛК“


-УЛ.“СТРАЦИН“


-УЛ.“АДМИРАЛ ФЬОДОР УШАКОВ“


-УЛ.“ГЕН.СТОЙЧЕВ“


-УЛ.“ДРАВА“


-УЛ.“ЧАТАЛДЖА“


-УЛ.“ОДРИН“


УЛ.“АРМЕЕЦ“


5.2 Прилежащ район на ОУ „Васил Левски“, гр.Ботевград:


- БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“


- УЛ.“ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“ПЛИСКА“


- УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“


-УЛ.“СВОБОДА“


-УЛ.“ВИТИНЯ“


-УЛ.“ВИТОША“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“


-УЛ.“АКАД.СТОЯН РОМАНСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“


-БУЛ.“ТРЕТИ МАРТ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СВОБОДА“ ДО УЛ.“СЛАВЕЙКОВ“


-УЛ.“БУЗЛУДЖА, 


-УЛ.“АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


- УЛ.“РИЛА“ В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ДО УЛ.“ХАДЖИ ДИМИТЪР“


-УЛ.“ХАН АСПАРУХ“


-УЛ.“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


-УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“


-УЛ.“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“


-ПЛ.“ДИКО ИЛИЕВ“


-УЛ“ВЕЛЧО ШУНТОВ“


-УЛ.“КАПИТАН УШАКОВ“


-УЛ.“ПЛИСКА“


-УЛ.“МАДАРА“


-УЛ.“ПРЕСЛАВ“


-УЛ.“ЗЕЛИНГРАД“


-УЛ.“ПОДПОРУЧИК ВОЛКОВ“


-УЛ.“ЦАР САМУИЛ“


-УЛ.“КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ“


- УЛ.“ДОНДУКОВ“


- Ж.К „САРАНСК“


-УЛ.“ВАНЬО МАКЕДОНСКИ“


-УЛ.“АЛЕКСАНДЪР ВОЙНИЦКИ“


5.3 Прилежащ район на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, гр.Ботевград:


- Ж.К „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“


- УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“


- УЛ.“БОЖКО БОЖИЛОВ


- УЛ.“Д-Р АДРИАН АТАНАСОВ“


- УЛ. „ИЛИЯ СТОЯНОВ“


- УЛ.“ОРХАНИЕ“


-УЛ.“Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“


-УЛ.“ЦАР КАЛОЯН“


-УЛ.“ХЕМУС“


-УЛ.“СТОЯН ЗАИМОВ“


-УЛ.“ГЕН.ВЛАДИМИР ВАЗОВ“


-УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ ДО УЛ.“ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“


- УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“СТАРА ПЛАНИНА“ ДО УЛ.“ИВАН ВАЗОВ“


- УЛ.“ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“


- УЛ.“ТОДОР ПЕТРОВ“


- УЛ.“СРЕДНИЯ ПЪТ“


- УЛ.“ЗДРАВЕЦ“ 


- УЛ.“РАЧО ДЖАМБОВ“ 


- УЛ.“БОЖУРА“ 


- УЛ.“ЗАДРУЖНА“ 


- УЛ.“РОДОЛЮБЕЦ“ 


- УЛ.“СУРСУВУЛ“ 


- УЛ.“РОДЕН КРАЙ“ 


- УЛ.“УСТА ВУНО МАРКОВ“ 


- УЛ.“ЧЕРВЕНА КИСЕЛИЦА“ 


- УЛ.“МАНАСТИРСКА“ 


- УЛ.“ПАВИТТА“ 


- УЛ.“ВОЙКИНСКИ ВИР“ 


- УЛ.“МАРИЯ МИЛТЕНОВА“ 


- УЛ.“СТУБЛАТА“ 


- УЛ.“БОТЕВА ЧЕТА“ 


- УЛ.“МЕЖДУРЕЧНА“ 


- УЛ.“НИКОЛА ПОПЧОВСКИ“ 


- УЛ.“ДЯДО ХАНО“


- УЛ.“1871 ГОДИНА“ 


-УЛ.“ПЕТЪР ЦЕНЕВ“ 


-УЛ.“ТАШКО НИНОВ“ 


-УЛ.“ХРИЗАНТЕМА“ 


-УЛ.“ГРАДИНА“ 


-УЛ.“САМУНА“ 


-УЛ.“МАЛИНА“ 


-УЛ.“ЛЮЛЯК“ 


-УЛ.“ВЕНЕЦ“ 


-УЛ.“ПАТЬО ЧОРБАДЖИ“ 


-УЛ.“ШАРЕНИЯТ ХАН“ 


-УЛ.“ЯСЕН“ 


-УЛ.“ЯВОР“ 


-УЛ.“СИНЧЕЦ“ 


-УЛ.“НЕЗАБРАВКА“ 


-УЛ.“ЗЕЛЕНИКА“ 


-УЛ.“МИТРОВСКА“ 


-УЛ.“НЕДКО ГЕОРГИЕВ“ 


-УЛ.“БРЕЗА“ 


-УЛ.“ИГЛИКА“ 


-УЛ.“КОКИЧЕ“ 


-УЛ.“ИЗГРЕВА“ 


-УЛ.“ЦАР СИМЕОН“


- УЛ.“ЛЕСКАТА“


- УЛ.“КОМКАТА“


5.4 В срок до 30.04.2018г. община Ботевград изпраща указателно писмо с номерата на адресите на улиците, които попадат в повече от един прилежащ район.


Приложение №1


ЕДИНЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. 


16.04.2018г. до 18.05.2018г. вкл. -  Подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие в 1-во класиране и издаване на насочващи писма за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място


04.06.2018г. - Обявяване на списъците от 1-во класиране


05.06.2018г. до 08.06.2018г. вкл. - Записване на учениците след 1-во класиране


11.06.2018г. Обявяване на свободните места за 2-ро класиране


12.06.2018г. до 15.06.2018г. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие във 2-ро класиране


18.06.2018г. - 20.06.2018г. - Записване на ученици след 2-ро класиране


21.06.2018г. до 14.09.2018г. - Попълване на свободните места.