В края на миналата седмица Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на ДГ „Слънце“, гр. Ботевград“.  Към този момент много от помещенията в сградата на детското заведение са амортизирани след многогодишна експлоатация. Те са в крайно лошо състояние и се нуждаят от: нови врати и прозорци, фаянсови и винилови антибактериални облицовки, окачени тавани, настилки и електро и ВиК инсталации. По проект се предвижда ремонт на част от сградния фонд – санитарни помещения и разливни кухненски офиси.


Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 90 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.


Обществената поръчка се финансира от бюджета на Община Ботевград със средства за целева субсидия за капиталови разходи.


Прогнозната стойност  на ремонтните дейности е 123 333,33 лева без ДДС. Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 27 юни 2022 г.