Община Ботевград има намерение да закупи 610 броя пътни знаци, необходими за подновяване и допълване на знаковото стопанство в града. Докладна записка с това предложение е внесена за разглеждане в Общински съвет – Ботевград.


Подновяването на пътните знаци се налага във връзка с изготвения и одобрен Генерален план за организация на движението (ГПОД) на Ботевград, одобрен със Заповед №ОА-205/05.05.2022г. на кмета на община Ботевград и съобразен със съществуващата нормативна уредба относно безопасност, опазване на околната среда, ефективност и функционалност на всички комуникационно-транспортни съоръжения (улична мрежа, тротоари, подлези, др.), обществен транспорт и услуги като паркиране, информационни системи, др. 


За закупуване на пътни знаци са необходими до 70 000 лева с ДДС, които ще бъдат осигурени от собствени приходи на Община Ботевград, но след решение на Общинския съвет за отпускане на средствата.