Регионалното управление на образованието публикува списък с имената на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността “директор“ на държавни и общински училища на територията на Софийска област, сред които са ОУ “Васил Левски“ – с. Литаково и ТПГ “Стамен Панчев“ в Ботевград.


Конкурсът е обявен със Заповед № РД 10 - 416 /05.07.2022 г. на началника на РУО – София област.


От списъка е видно, че до конкурса са допуснати и четиримата кандидати за директор на основното училище в Литаково: Камелия Василева, Мария Георгиева, която е временно изпълняващ длъжността “директор“ на учебното заведението, Иванка Бончовска и Ванина Каменова. 


До конкурс не е допусната Цонка Докова – единствен кандидат за директор на ТПГ “Стамен Панчев“. Към момента тя изпълнява временно тази длъжност. 


РУО обяви списъка с допуснатите и недопуснатите кандидати само ден, след като Върховният административен съд спря действието на новата наредба за конкурсите за директори на училища, както и самите конкурси, обявени в цялата страна. 


В определението си върховните съдии Мариника Чернева (председател на състава), Мирослав Мичев и Александър Митрев (докладчик) сочат, че целта на спирането на действието на наредбата е да се осигури защита на лицата, които са я обжалвали.


„Заложени са множество критерии, които имат субективен характер, отнасят се до личността на кандидата като мотивация за заемане на длъжността, нагласа за работа в екип и усъвършенстване и комуникационни умения. Евентуалната незаконосъобразно формирана комисия, която ще оценява качествата на кандидатите, възможността за субективизъм при оценката, влияят пряко върху законосъобразността на конкурса и пряко засягат всеки участник в този конкурс“, изтъква ВАС.


Според съда: “Предварителното изпълнение на наредбата би причинило значителни и трудно поправими вреди, както на интересите на участниците в конкурса, конкретно и на жалбоподателката, така и на защитимите обществени интереси, които са предмет на регулиране. Това е така и предвид несигурността, свързана с действителността на евентуално възникналите вследствие на конкурса трудови правоотношения, в случай че наредбата бъде отменена от съда и неблагоприятния ефект върху провеждането на предстоящата учебна година.“.


От синдикат “Образование“ към КТ “Подкрепа“ реагираха с изявление за медиите, в което изразиха безпокойство от "огромното социално напрежение по казуса със спряната от ВАС Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование".


“Припомняме, че тази наредба беше направена без участието на социалните партньори и без съобразяване с техните предложения. Синдикат „Образование“ предложи на екипа на Академик Денков участие на представителните синдикати и работодателски организации в директорските комисии, за преодоляване на непрофесионалните партийните влияния, както  и за експертност, професионализъм и прозрачност. Игнорирането на синдикатите от процеса стимулира партийните намеси в този важен за партиите пост. Участието на Обществения съвет, не само не гарантира прозрачност, но и повишава възможностите за некомпетентни партийни намеси, защото неговите представители нямат никакъв педагогически ценз и опит. Синдикатът предложи да няма участие на представителите на Обществения съвет.


Многократно през годините Синдикатът "Образование" към КТ „Подкрепа“ е давал предложения за изисквания към директорската длъжност, които категорично биха минимизирали партийните влияния. Тези изисквания трябва да бъдат свързани с образователен ценз в областта "Управление на образованието". Задължително кандидатите трябва имат и управленски стаж от пет до десет години - като заместник-директор, съветник на директора, ръководител на направлението ИКТ и други управленски длъжности. Мандатността в тази длъжност, макар и в неограничен цикъл, би повлияла положително.


Въпреки всички предложения от КТ „Подкрепа“, Наредба 16 беше обнародвана без тях, но с политическо решение на МОН, а резултатът беше очакван.


В сегашната ситуация МОН би могъл да отмени компрометираната наредба, да отмени обявените конкурси, като потърси административна и дисциплинарна отговорност на длъжностните лица, изработили скандалната наредба.


Своевременно следва да се изработи нова наредба с експертизата на представителните синдикати и работодателски организации, с гарантирано участие на техните представители в въпросните комисии.


Освен това трябва да се гарантира работата на образователните институции в периода до обвяване на нови конкурси, с временни директори, защото много от директорите са с прекратени трудови правоотношения или в предизвестия.


Ако това не се случи огромна е опасността ВАС окончателно да отмени наредбата и евентуалните спечелили конкурсите да бъдат компрометирани“, се казва още в изявлението на синдикат “Образование“, получено на редакционната поща на botevgrad.com.