ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ


НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА


АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


До 30.09.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Етрополе. Община Етрополе  подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0135-С06 "3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Етрополе", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г.  в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, като стойността oт 01.03.2022 г. за един храноден на потребител e 2,90 лв.


Стойността на проекта е в размер на 225 091.90 лева.


Срокът за изпълнение на проекта е от  04.01.2021 г. до 30.09.2022 г., вкл.


Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.


Топъл обяд се предоставя на 170 лица от следните целеви групи:


1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.


2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.


3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.


Приемът на заявления-декларации остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта.


Заявления от кандидат-потребители се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа в:


Община Етрополе; Домашен социален патронаж–Етрополе, гр.Етрополе, ул.„Девети септември“№14 и в Кметствата по населените места.


Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите  целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“-Етрополе. Капацитета на услугата към момента е запълнен, лицата подали заявление-декларация за включване, и с потвърдена принадлежност към целевата група се дописват в списъка на потребителите-резерви по проекта.                                                                                    


 


Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.