Реализацията ще започне още тази година


Съгласно предвижданията на Общия устройствен план, разширението на Ботевград и изграждането на нови жилищни квартали е в посока южно от ЖК “Васил Левски“. Във връзка с това Община Ботевград възложи изработването на инвестиционен проект за улични мрежи и съоръжения “УМС – Югоизточен обход на ЖК “Васил Левски„ и УМС – Вътрешноквартални улици на ЖК “Васил Левски“, включващи дейности по изграждане на водопровод и канализация. Осигуряването на финансиране за водоснабдяване и канализация в новоизградените квартали е от особена значимост за извършване на последващи надземни дейности по уличната мрежа. 


Това се посочва в докладна записка, с която Община Ботевград иска съгласието на местния парламент да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ с проектно предложение на стойност до 7 500 000 лева.


Докладната ще бъде разгледана на извънредното заседание на Общинския съвет, насрочено на 1 септември.


В дневния ред на предстоящата сесия е включено още едно предложение, свързано с инвестиционния проект “УМС – Югоизточен обход на ЖК “Васил Левски„ и УМС – Вътрешноквартални улици на ЖК “Васил Левски“ – да бъдат отпуснати до 550 000 лева от собствени приходи на Община Ботевград, за да започне неговата реализация. Предвижда се изграждане на югоизточния обход на квартала, съгласно действащата регулация на Ботевград, и изпълнението на 9 улици – полагане на нови бордюри и нова тротоарна настилка от бетонови плочи, понижаване на бордюрите в зоната на кръстовищата с оглед осигуряване на достъпна среда за движение на хора с увреждания. Ще бъде изградена асфалтобетонна  и тротоарна настилка на околовръстната улица, гарантиране на добро отводняване и безопасност при организация на движението, се посочва в докладната записка.