От няколко дни строителните фирми могат да подават документи за участие в подбор за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Изпълнение на СМР за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград“


Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции:


Обособена позиция № 1: „Изграждане на довеждаща инфраструктура за обект: Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград – етап I“.


Обособена позиция № 2: „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград – етап III“. 


За изграждане на компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране на твърди битови отпадъци (ТБО), Община Ботевград предвижда обща площадка, разположена на терен, публична общинска собственост 05815.40.205 с обща площ 46 091 кв.м. Площадката трябва да бъде водоснабдена, електрифицирана, отпадните води следва да се отведат от площадката и да се осигури транспортния достъп до нея. На площадката се обособяват няколко технологични зони, според функциите им и последователността на производствените процеси:


Зона за разполагане на Инсталация за предварително третиране на ТБО с капацитет 9 000 т/год.;


Зона за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата;


Зона за разполагане на Инсталация за открито компостиране с капацитет 2 700 т/год. и за стабилизиране на подситова фракция от инсталацията за предварително третиране на ТБО;


Зона обособена за други видове отпадъци – неспецифични, инертни, строителни отпадъци от ремонтна дейност.


Етапите на изграждане са три. Първият предвижда да се изградят извънплощадковите мрежи и съоръжения: външен път, външен пътен водопровод, външен технически водопровод, външна канализация, външен електропровод и други. Първи и втори обхващат площадковите мрежи и съоръжения и сградите на обекта.


За всяка обособена позиция срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е не по-малко от 180 и не повече от 300 календарни дни, но не по-късно от 15 дни преди крайната дата за изпълнение на проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО – регион Ботевград“, финансиран по договор за БФП № BG16M1OP002-2.002-0016CO1/12.04.2018 г. по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“.


Към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка крайната дата за изпълнение на ДБФП № BG16M1OP002-2.002-0016CO1/12.04.2018 г. и посоченият по-горе проект е 31.12.2023г.


Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 3 942 560.29 лева без ДДС (ОП № 1 - 306 145,06 лв. и ОП № 2 - 3 636 415,23 лв.).


Крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие 23:59 часа на 30 ноември 2022 г.


Още информация ще откриете ТУК