Община Ботевград стартира отново процедурата по обществената поръчка за изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград“ във фаза „Работен проект“ и изпълнение на авторски надзор по време на строителството“. Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 16 юни - сряда. 


Прогнозна стойност на обществена поръчка е 298 737,74 лева (без ДДС).


„След повече от три години въртене на обществената поръчка между Комисията за защита на конкуренцията и Върховен административен съд, последното обжалване на опита ни за откриване на процедура, което общинската администрация направи в началото на тази година, премина успешно за Община Ботевград през КЗК. От края на месец май вече имаме официално решение на ВАС.“ – съобщи кметът Иван Гавалюгов.


По думи на градоначалника тази процедура вече не може да бъде обжалвана, но може да се оспори избора на изпълнител. 


„Процедурата се проточи доста във времето, вече трета година. Причината е една – постоянното оспорване на процедурите по избора на изпълнител на инвестиционния проект от една от потенциалните фирми-участнички“, припомни кметът Иван Гавалюгов и добави: „Надявам се още през следващата година напълно да завършим тази важна за региона инвестиция. Тя е свързана, най-общо казано, с намаляването на депонираните битови отпадъци. С инсталацията ще се отделя всичко, което може да бъде повторно използвано, от боклука – стъкло, хартия, пластмаса и други. В момента 100% от отпадъците се депонират, за което се заплащат доста високи такси, и то прогресивни, на Министерството на околната среда и водите, което пък влияе върху размера на  такса „битови отпадъци“, плащан от гражданите и организациите.“.


Както сме информирали многократно, още в началото на 2018 година Община Ботевград сключи договор с Министерството на околната среда за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. Съоръжението, освен община Ботевград, която е водещ партньор по проекта, ще обслужва и общините Правец и Етрополе. Обявените тогава процедури за избор на проектант на инсталациите и за избор на строителен надзор, бяха непрекъснато обжалвани пред Комисията за защита на конкуренцията от един от потенциалните участници - софийската „Комунална техника” ЕООД. Въпросното дружество предоставяше сметосъбиращата техника на фирма „Еко Ес Мениджмънт”, която по време на предишното управление на общината, преди 2015 год., извършваше сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци в Ботевград. 


Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци е с капацитет 2700 тона годишно и ще обслужва 32 500 жители от територията на общините Ботевград, Етрополе и Правец. Инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е с капацитет до 8700 тона годишно и ще обслужва 48 500 жители. Общият размер на инвестицията е близо 9,6 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 7,2 млн. лв.