Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) „Проектиране Ботевград 2021“ е класирано на първо място в най-дълго провежданата обществена поръчка в историята на Община Ботевград - „Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград“ във фаза „Работен проект“ и изпълнение на авторски надзор по време на строителството“.


Както сме информирали, шест кандидати бяха подали документи за участие. След разглеждане на офертите комисията допусна до последния етап на обществената поръчка само ДЗЗД „Проектиране Ботевград 2021“. Ценовото предложение на дружеството е 286 340,12 лева без ДДС, при прогнозна стойност от 298 737,74 лв.


Решението на комисията може да бъде обжалвано в 10 дневен срок.