Община Ботевград ще подпомогне финансово сдруженията на собственици на сгради в режим на етажна собственост на територията на общината, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост, за извършване на подготвителни дейности за обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и изготвянето на технически паспорт във връзка с последващо кандидатстване за обновяване на жилищния фонд по Национал план за възстановяване и устойчивост.


Това се посочва в докладна, с която Община Ботевград иска съгласието на местния парламент за отпускане на 200 000 лева, с включен Данък добавена стойност, за подпомагане на cдруженията на собствениците в режим на етажна собственост, както и за приемане на процедура, по която да бъдат отпускани средствата.


Максималният размер на финансовата помощ, която ще се предоставя от Общината, е до 2 лв. /без ДДС/ на квадратен метър разгъната застроена площ за двете подготвителни дейности – изготвяне на енергийно и техническо обследване. Целта е улесняване на процеса на кандидатстване на сдруженията и изискуемите документи. 


Към докладната записка до Общинския съвет е приложен проект на процедура, в която са посочени условията за кандидатстване за подпомагане. Видно е, че за финансова помощ могат да кандидатстват сдружения на собствениците на сгради в режим на етажна собственост, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост, вписани в публичния регистър на Община Ботевград и регистър Булстат. Допустими за подпомагане ще са всички жилищни сгради, построени преди 26 април 1999 година.


Предложението ще бъде обсъдено и подложено на гласуване на извънредна сесия, насрочена на 10 ноември /четвъртък/.