Отворени са ценовите предложения на участниците в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на 103,3 км републикански пътища в Софийска област. Сред тях са над 33 км от първокласния път Джурово – Ботевград, както и близо 7 км от третокласното трасе Ковачевци – Поповяне, което е алтернативен маршрут за Самоков и Боровец. 


Обществената поръчка е в пет обособени позиции.


В обособена позиция 1 е проектирането на основния ремонт на 21 км от второкласния път II-37 Джурово - Етрополе. Отворени са 3 ценови предложения. Те са на: 


• Физическо лице - Даниела Валентинова Пенева – 277 200 лв. без ДДС;


• Обединение „Ий Кей Джей - Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД - 318 924 лв. без ДДС;


• „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД - 253 920,00 лв. без ДДС;


Участъкът преминава през пет населени места – Джурово, Беляновец, Малки Искър, Лъга и Етрополе. Трасето не е ремонтирано основно повече от 40 години. Пътната конструкция и прилежащите 7 големи съоръжения /мостове над р. Изворска, р. Брусенска, р. Стара река, р. Малки Искър, р. Мелна и р. Вранещица/ са в недобро състояние, с нарушено отводняване и намалена носимоспособност. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни.


В обособена позиция 2 е изработването на технически проект за основен ремонт на 33,4 км от първокласния път I-3 Джурово – Ботевград. Отворени са две ценови оферти. Те са на:


• „ВИА-ПЛАН“ ЕООД - 420 120 лв. без ДДС;


• „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД - 417 708 лв. без ДДС;


Трасето, предвидено за ремонт, преминава през 7 населени места – Джурово, Осиковица, Осиковска Лакавица, Правец, Разлив, Трудовец и Ботевград. Основен ремонт на участъка е правен в края на 70-те години на миналия век. Настилката е с множество пукнатини и слягания и с нарушено отводняване. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни.


В обособена позиция 3 е проектирането за ремонта на 16,8 км от третокласния път III-105 Елешница – Нови хан. Отсечката преминава през Елешница, Столник, гр. Елин Пелин, Гара Елин Пелин и Нови хан. Отворени са 2 ценови предложения. Те са подадени от:


• Физическо лице - Нели Николаева Узунова - 210 120 лв. без ДДС;


• „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 212 436 лв. без ДДС;


Третокласното трасе е най-кратката връзка на община Елин Пелин с първокласните пътища I-1 София – Видин, I-6 София – Бургас, I-8 София – Пловдив, както и с автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.


В обособена позиция 4 е изработването на технически проект за ремонта на 6,8 км от път III-181 Ковачевци – Поповяне. Отворените 2 ценови оферти са на:


• „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД - 84 000 лв. без ДДС;


• „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД - 90 480 лв. без ДДС.


Третокласният път е алтернатива за пътуващите от София към община Самоков и курортните комплекси Боровец и Мальовица. Срокът за изработване е 60 календарни дни.


В обособена позиция 5 е проектирането на основния ремонт на 25,1 км от път III-801 Вакарел – Белица. Отворени са 7 ценови предложения. Те са на:


• Физическо лице - Валери Иванов Пенев - 334 800 лв. без ДДС;


• „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД - 323 760 лв. без ДДС;


• „РУТЕКС“ ООД - 272 880 лв. без ДДС;


• „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 241 200 лв. без ДДС;


• „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - 286 992 лв. без ДДС;


• „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД - 282 000 лв. без ДДС;


• „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД - 302 400 лв. без ДДС;


Трасето, което е предвидено да се ремонтира, преминава през 4 населени места –Вакарел, Бузяковци, Джамузовци и Белица. Последният основен ремонт в отсечката е правен преди повече от 20 години. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.


Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След процедура по ЗОП ще бъдат избрани и изпълнителите на необходимите ремонтни дейности и на строителния надзор.