Окончателни данни


От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.


Брой и прираст на населението


Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже.


Населението в Софийска област към 7 септември 2021 г. е 231 989 души. Това означава, че в Софийска област живее 3.6% от населението в страната. 


Жените в Софийска област са 118 706 (51.2%), а мъжете 113 283 (48.8%), съответно на 1000 жени се падат по 954 мъже.


В периода между последните две преброявания населението в Софийска област е намаляло с 15 500 души или с 6.3%. В страната за този десетгодишен период това е областта с най-малка загуба на населението след област София (столица) (-1.3%).


Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.


Териториално разпределение на населението


Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.


Към 7 септември 2021 г. страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Софийска област обхваща 22 общини, в административните граници на които има 284 населени места. От населените места в областта 18 са градове, а 266 са села. 


В градовете в Софийска област живеят 139 464 души, или 60.1%, а в селата – 92 525 души, или 39.9% от населението в областта. В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 10 970 души, или със 7.3%, а в селата с 4 530 (4.7%).


С население над 10 хил. души са четири града в областта – Самоков (24 516 души), Ботевград (18 948 души), Ихтиман (12 798 души) и Костинброд (11 935 души). В тях живее 29.4% от населението в областта. Най-малкият град е Момин проход с население 1 416 души, а най-голямото село е Врачеш с население 3 434 души. 


Населените места без население в областта са 9. Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души – 160, в които живее едва 4.4% от населението в областта.


Общини


В Софийска област са налице големи различия и в броя на населението по общини. Общината с най-голямо население е Самоков (34 864), а най-малко население има община Чавдар (1 180). С население над 20 000 души са три общини – Самоков (34 864), Ботевград (31 238) и Елин Пелин (23 104). Четири общини са с население под 2 000 души – Копривщица (1 957), Антон (1 464), Челопеч (1 456) и Чавдар (1 180).


В периода между последните две преброявания прирастът на населението е положителен само в две общини в Софийска област – Божурище (11.7%) и Елин Пелин (1.2%). Общината с най-голям отрицателен прираст е Копривщица (-18.8%).


Гъстотата на населението по общини варира от 11.2 души на кв. км. за община Мирково до 70.0 души на кв. км. в община Костинброд.


Възраст


Към 7 септември 2021 г. в Софийска област населението на 65 и повече навършени години е 54 998 души, или 23.7%. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 4 899, или с 9.8%.


Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 144 277 души, или 62.2%. Спрямо 2011 г. намалява с 19 856, или с 12.1%.


Населението във възрастовата група 0 - 14 навършени години е 32 714 души. Спрямо 2011 г.  намалява с 543, или с 1.6%. 


Делът на най-младото население в областта спрямо общото население в Софийска област се увеличава от 13.4% през 2011 г. на 14.1% от през 2021 година. 


Общината с най-голям дял на населението на 65 и повече навършени години е Драгоман - 32.6% от нейното население е в тази възрастова група. В областта с най-голям дял на населението между 0 и 14 навършени години е община Ихтиман - 19.3% от населението в нея. 


Общият коефициент на възрастова зависимост  в областта, изчислен по данни от Преброяване 2021, e 60.8, или на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 61 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 50.8, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте. 


В регионален аспект това съотношение е най-благоприятно в община Костинброд (54.8), а най-неблагоприятно в община Мирково (76.0).


В Софийска област процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.8%, а на мъжете - 19.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.


Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 135 537 души, или 58.4% от населението в Софийска област. 


Населението над трудоспособна възраст е 61 547 души, или 26.5%, а под трудоспособна възраст – 34 905 души, или 15.0% от населението в областта. В трудоспособна възраст са 53.1% от жените и 64.0% от мъжете в Софийска област.


Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). По данни от Преброяване 2021 за Софийска област това съотношение е 61. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 65 млади хора. Това отношение е най-благоприятно в община Ихтиман (99), а най-неблагоприятно в община Драгоман (40).


Гражданство


Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство.


Към 7 септември 2021 г. 99.5 % от населението на Софийска област е с българско гражданство. От тях 0.2% са с двойно гражданство - българско и друго. Чуждите граждани, които пребивават постоянно в населените места в Софийска област, са 0.5% от населението в областта. 


Страна на раждане


Страната на раждане се определя като мястото, където е обичайното местоживеене на майката към момента на раждане, или, ако не е известно, мястото, където се е извършило раждането. 


Към 7 септември 2021 г. 98.9 % от лицата в Софийска област са родени на територията на България. На територията на друга европейска държава са родени 0.9% от населението в областта.