Семинарът е отворен за всички желаещи да участват - земеделски стопани, научни работници, консултанти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието


На 28.02.2023 г. (вторник) от 11:00 часа, Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис – гр. София), организира информационна среща на тема: Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.


По време на събитието участниците ще се запознаят с условията за прилагането на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г., както и с т.нар. „условност“, включваща законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС). По време на тези срещи експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от компетентността на експертите от НССЗ.


Във втората част на срещата присъстващите ще бъдат запознати с изискванията за изпълнение на вече одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. и подмерки 22.1. и 22.2. относно извънредно временно подпомагане за преодоляване от последиците от руското нашествие в Украйна от ПРСР 2014-2020 г.


Мястото на провеждане - зала „Ботевград“ в сградата на Община Ботевград.


ПРОГРАМА