От 3 юли строителните фирми могат да подават документи за участие в подбор за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградите на Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград – подобект блок 4 и блок 5“. Прогнозната й стойност е 2 499 933,60 лв. без ДДС.


Планирани са за изпълнение мерки, с цел да се повиши енергийната ефективност на болничния комплекс като цяло, да се намалят топлинните загуби и разходите на енергия при експлоатацията на сградите и да се постигне стандарта за клас „В” на годишен специфичен разход на първична енергия на единица площ. (Понастоящем при обследването показателят отговаря на клас „Е“);


Планирани са за изпълнение всички посочени в техническите паспорти на сградите задължителни мерки, които се отнасят до осъвременяване и правилно функциониране на инженерните мрежи и съоръжения и безопасната им експлоатация, задължителни мерки за осигуряване на сградите при пожар и осигуряване на евакуацията на пациенти и персонал, качествено подобряване на характеристиките на болничните сгради, свързани с достъпа на лица с физически увреждания и затруднения;


Предвиждат се строително-ремонтни работи, необходими за привеждане на вътрешната организация на болничните отделения в съответствие с изискванията на съвременните хигиенни и медицински стандарти.


Подобренията в сградният фонд ще осигурят по-добри условия, модерна и уютна среда на обитаване и работа, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската сграда, предоставящи основни услуги в здравеопазването за региона.


Обхватът на предвидени дейности в инвестиционния проект на строежа за Блок 4, и Блок 5, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, се състои в изпълнението на строително-монтажни работи по:


1. Внедряване на енергоспестяващи мерки и мерки, имащи за цел повишаване на енергийната ефективност на болничния комплекс по време на експлоатация;


2. Изграждане на достъпна среда и обслужване на лица с физически затруднения;


3. Изпълнение на мерки по евакуация и безопасност при пожар;


4. Част „Електрическа”;


5. Част „ВиК”;


6. Част „Конструктивна”;


7. Част „Подмяна на покривно покритие и отводняване“;


8. Част „Вертикална планировка“.


Оферти или на заявления за участие се приемат до 23:59 часа на 26 юли 2023 г.


Още информация ще откриете ТУК