Публично обсъждане на проектобюджета на Община Ботевград за 2024 година се проведе днес в зала „Ботевград“ . На събитието, което бе предварително обявено, присъстваха около десетина заинтересовани леца, предимно общински съветници.


Бюджет 2024 бе представен от зам.-кмета на общината Борис Борисов и от Ирина Григорова - директор на Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“.


В началото на обсъждането Борис Борисов обърна внимание, че за тази година бюджетът на общината е рекорден, с 10 милиона повече от този за 2023 год. 65 425 417 лева е рамката на Бюджет 2024 год. Очакваните приходи от местни дейности са в размер на 25 093 078 лева.


„В този бюджет не е включено финансирането по одобрените в последните няколко месеца проекти по програмата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, както и средствата от републиканския бюджет за няколко наши проекти с издадени разрешения за строеж. Още нямаме подписани договори за тях. Предполагам, че с привлечените финанси по различните програми, с актуализациите до края на годината, бюджетът на общината ще стигне до 120 милиона лева.“ - обясни зам.-кметът Борисов.


По време на обществото обсъждане думата поиска общинският съветник Цветан Миньовски. Той изрази мнение, че това е един много добър бюджет и поздрави общинското ръководство. “Предвидени ли са средства за закупуване на служебни автомобили за големите кметства, които да бъдат тип лекотоварни – пикапи, за да могат кметовете да вършат и дребни дейности с тях?“ – попита Миньовски. В отговор Ирина Григорова съобщи, че в бюджета са предвидени до 150 000 лв. за закупуването на такива автомобили за петте големи села в общината.


Д-р Веселка Златева се поинтересува дали в бюджета са заложени средства за ремонт на ново помещение за разполагане на местния клон на „Български пощи“ във Врачеш. Зам.-кметът Цветелин Цветков обясни, че тази седмица вече е направен оглед на помещение в Кметсктвото и в най-скоро време този проблем ще бъде решен.  


Въпроси и предложения постъпиха и от общинския съветник Дамян Маринов. Той попита дали ще бъдат изградени тротоари по ремонтирания наскоро главен път, преминаващ през Радотина и Рашково. В отговор зам.-кметът Цветков съобщи, че е изпратено писмо до МРРБ, с копие до ДНСК, в което Общината настоява да бъдат реализирани тротоарите, предвидени в проекта за ремонт на този път. 


Общинският съветник предложи да се предвидят средства за ремонт на централните площи в малките села и в събитийния календар на Община Ботевград да бъдат включени съборите на селата Гурково и Новачене, тъй като желанието на техните жители е тези местни празници да бъдат възстановени. В отговор на второто предложение Борис Борисов обясни, че от общинската администрация са поискали от всички кметове информация за събитията в техните населени места през настоящата година, но официално не са заявени намерения за възстановяване на съборите на Гурково и Новачене.


Материалите за публичното обсъждане на проектобюджета за тази година са публикувани на страницата на Община Ботевград. От приходната част е видно, че очакваните постъпления в общинската хазна възлизат на 65 425 417 лева. Като от тях общият размер на планираните приходи от местни дейности е 19 361 378 лева. Общината ще получи от държавата 5 731 700 лева, които се разпределят така: 3 099 400 лв. – обща изравнителна субсидия; 395 600 лв. – зимно поддържане и снегопочистване; 2 236 700 – целева субсидия за капиталови разходи. За делегираните от държавата дейности е посочена обща субсидия в размер на 34 928 370 лв. 


С приходната и разходната част на Бюджет 2024 може да се запознаете по-подробно тук: ПРИХОДИ / РАЗХДИ.


В плана за капиталови разходи за отделните населени места – Ботевград и селата, са предвидени общо 85 222 985 лева, от които: 2 236 700 лв.- целеви субсидии от държавата; 233 425 лв. – също целеви субсидии и трансфери; 5 370 027 лв. – преходен остатък по бюджета за 2023 год. с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет; 48 001 лв. - преходен остатък по бюджета за 2022 год. с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет; 3 146 022 лв. – собствени средства на община Ботевград; 2 071 758 лв. - други източници на финансиране – ПУДООС, заеми, дарения; 29 999 900 лв. – прогнозен размер на трансфери от Министерството на благоустройството и регионалното развитие; 42 117 152 лв. – европейски средства със съответното съфинансиране от страна на Община Ботевград.  


Как са разпределени средствата за капиталови разходи може да видите ТУК.


Текущите ремонти в Ботевград и селата ще бъдат реализирани със средства от собствени приходи на Община Ботевград. Повече – вижте ТУК.


Заложените средства за обезщетения и помощи за подпомагане на организации и граждани през 2024 г. са в размер на 882 500 лева. Повече - ТУК.


Публикуван е и събитийният календар за 2024 год. Подробности – ОТТУК.


Окончателният вариант на Бюджет 2024 на общината ще бъде внесен за обсъждане и гласуване в местния парламент.