На редовното заседание на ОбС, което се проведе миналия четвъртък – 27 октомври, в дневния ред бе включена информация за изпълнение на бюджета на общината към 30 юни 2016 година, приет от местния парламент с решение №7 от 26 януари 2016 год.   


Първоначално приходната част е била в размер на 19 223 908 лв., включваща приходи с държавен и местен характер. В хода на изпълнение на бюджета към 30 юни.е извършена актуализация и бюджетната рамка е променена на 19 845 971 лв. Към същата дата в общинския бюджет са постъпили приходи за държавни дейности в размер на 5 089 070 лв. лева при годишен план 10 135 474 лева – изпълнение 50.21 % спрямо плана. 


Към края на отчетния период общината е генерирала собствени приходи в размер на 3 534 535 лева или 57.69% изпълнение спрямо годишния план. Впечатление прави подобряването на събираемостта от имуществени данъци, което е в резултат на предприетите мерки от страна на  община Ботевград. Към 30 юни  приходите  по това перо възлизат на  1 025 107 лева  /77.01 на сто изпълнение/.   


От приходи и доходи от собственост в общинската хазна са влезли 680 233 лева или изпълнението спрямо годишния план е 58.02%. От наеми на имущество също се отчита по-добра събираемост в сравнение за същия период за минали години. От планираните средства в размер на 320 000 лева, през първите шест месеца на година са постъпили 157 965 лева или 49.36 на сто изпълнение. Към отчетния период от продажба на стоки и услуги са постъпили  392 459 лева /66.52 на сто изпълнение/, а от наеми на земя – 129 809 лева /80.12 на сто изпълнение/.   


За първото полугодие от общински такси са събрани 1 708 849 лева / 64.48 на сто изпълнение спрямо плана/, от които 1 275 265 лева от такса битови отпадъци /68.93 на сто изпълнение/. 


В разходната част за изпълнение на Бюджет 2016 към 30 юни се посочва,че разходите за издръжка на делегирани от държавата дейности са в размер на 5 089 070 лева. В структурата на общия разход  с най-голям относителен дял са разходите за функция „Образование” – 66.46 на сто. 


Разходите с местен характер възлизат на 2 554 222 лева. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности са извършени разходи в размер на 280 651 лв.   


По оперативни програми, финансирани от Европейския съюз, през отчетния период са постъпили 1243 599 лева. О тях са разходвани 996 833 лева. 


Информацията за изпълнение на общинския бюджет към 30 юни предхожда отчета, който ще бъде представен обстойно в края на годината, подчерта главният счетоводител на общината Ирина Григорова по време на обсъждането. Внесената информация бе подкрепена от 13 съветници, също толкова гласуваха „въздържал се”.