Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността: Главен специалист „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“


Минимални изисквания за заемане на длъжността:


1. Образование: Средно.


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.


3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.


4. Дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация.


5. Допълнителни изисквания, носещи предимство:


- компютърна грамотност - работа с MS Office, 


- компетентност, свързана с познаване и прилагане ЗМДТ, ДОПК, Закона за счетоводството, Закона за наследството, ЗУТ и други, имащи отношение към пряката му работа;


- да познава първичната касова и банкова документация;


- да познава реда за оформяне на приходните и разходните документи.


6. Предимство е професионален опит в направлението.


Кратко описание на длъжността:


Отговаря за прилагането на действащото законодателство и обезпечаването на приходи по бюджета на Община Ботевград.


Отговаря за ежедневното събиране и отчитане на събраните суми в брой и получени по банков път по видове местни данъци и такси и по данъчно задължени лица.


Отговаря за осъществяване на архивната дейност на касовите и банкови документи, обработвани в дирекцията.


Осъществява дейността по подготовка и изпращане на кореспонденцията с външни клиенти на дирекцията.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3.


5. Документи за придобита квалификация.


 Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите  от 18.06.2024 г. до 26.06.2024 г. включително


Документите на кандидатите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в  ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 08:30ч. до 17:30ч.


Телефон за контакти: 0723/ 69111, 0723/ 69115