РИОСВ – София напомня, че 30 ноември 2008 г. e крайния срок за извършване на предварителна регистрация на химични вещества в Европейската Агенция по химикали в съответствие с Регламент 1907/2006 за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
Във връзка с това, РИОСВ – София предупреждава, че ако не бъде извършена тази предварителна регистрация, фирмите ще трябва да преустановят производството и пускането на пазара на химичните вещества над 1 тон годишно. Съгласно регламента REACH, производството или вноса на химичното вещество може да бъде възобновено едва след издаването на регистрационен номер от Европейската Агенция по химикали.

Над 2000 са пуснатите от РИОСВ – София писма до различни фирми, които трябва да представят информация за наименованието и количествата на внесените през 2007 г. химични вещества и препарати или за вида на внасяните изделия, както и за предприетите действия по отношение на предварителна регистрация на внасяните химични вещества.