До 2011 година за децата, напускащи социалните домове ще се осигурят преходните и наблюдавани жилища.

Това предвижда одобрението днес от правителството Национален план за действие за реформа в институционалната грижа за деца в България 2008 - 2011 година.

Предвиждат се мерки, насочени към промяна на модела на институционалната грижа за деца към грижа от семеен тип, чрез реформиране на специализирането институции. Това е записано в текста на Националния план.

До 2010 - 2011 година трябва да бъде разработен и финансовият стандарт за социалната услуга приеман грижа и провеждането на информационни кампании на Национално и регионално ниво.

На всеки 6 месеца Държавната агенция за закрила на детето ще трябва да извършва мониторингов процес на реформиране на институционалната грижа.
В националния план е записано:

„Налице са предизвикателства и трудности провеждането на реформата, свързани с ресурсното обезпечаване на системата от грижа и закрила на детето, планирането на социалните услуги на местно и областно ниво."

В програмата е заложено и развиване на мрежа от услуги за подкрепа на родителите, както и механизъм за превенция на изоставянето.
Сред целите , които си поставя програмата, е и да повиши мотивацията на социалните работници.