В общинската администрация ще бъдат образувани три дирекции: Обща администрация, Специализирана администрация и Административно обслужване и социални дейности. Те ще се ръководят съответно от зам.-кмета по икономическата част, зам.-кмета по строителство, благоустройство и опазване на обществения ред и от секретаря на общината, които ще изпълняват и функциите на директори на дирекции. На тяхно подчинение преминават отделите в общинската администрация.
Пряко подчинени на кмета на общината ще бъдат неговите заместници, секретарят, главният архитект, юристите, главен експерт “Протокол” и главен експерт “Установяване наличие или липса на конфликт на интереси”.

Новата стурктура на общинската администрация влиза в сила от 1 декември 2008 год. Тя е съставена от 83.5 щатни бройки. 
Считано от 1 януари 2009 год. се съкращава една щатна бройка – зам.-кмет на общината. По неофициална информация работа ще напусне Венцислав Гарвански, който се пенсионира.