Основната цел на програмата е осигуряване на заетост на безработни лица в предоставяне на качествени грижи на възрастни хора и на хора с увреждания без откъсване от семейната среда в дейности „Домашен социален патронаж” и „Домашен помощник”.

Дейността „Домашен социален патронаж” цели осигуряване на заетост на безработни лица за оказване на грижи и подпомагане на възрастни хора и на хора с увреждания, чрез предоставяне на комплекс от социални услуги в семейна среда. Тя се реализира само в общини с изграден общински домашен социален патронаж.

Дейността „Домашен помощник” цели осигуряване на заетост на безработни лица за предоставяне на услуги на болни възрастни хора и самотни хора в домашни условия.

В Програмата се включват безработни лица, които са регистрирани в Дирекции “Бюро по труда”, като приоритетно се включват безработни лица от следните групи: безработни лица с образование в областта на педагогиката и социалните дейности, медицина - учители (предучилищна педагогика, начална педагогика, педагогика за деца с увреждания), социални дейности, медицински сестри; безработни лица с придобит опит в предоставяне на грижи за възрастни хора, за хора с увреждания, за деца в риск; безработни лица над 50-годишна възраст.
Дирекция “Бюро по труда” извършва подбора за включване в Програмата измежду безработните от посочените приоритетни групи и останалите безработни лица.
Подборът за включване в Програмата на безработни се извършва като се отчита продължителността на регистрацията. Насочването за включване в Програмата на безработните лица започва от тези, които са с най-продължителна регистрация в Дирекция “Бюро по труда”.
Окончателното решение за назначаване на работа измежду насочените от дирекции ”Бюро по труда” безработни взема съответният работодател.

Лица, нуждаещи се от предоставяне на социални услуги по Програмата, могат да бъдат: хора, в това число и деца, с различни видове увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират дейностите от ежедневието си; самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
Лицата, отговарящи на условията да ползват услуги, предоставяни по дейност „Домашен социален патронаж” и дейност „Домашен помощник”, избират една от двете услуги.
Право на ползване на услуги по тази програма имат лица, отговарящи на горепосочените условия.
           
По дейността „Домашен социален патронаж” общинската администрация предоставя на Дирекция “Социално подпомагане” списък на лицата, които ще ползват услугите по тази дейност.

По дейността “Домашен помощник”: лицата, които желаят да бъдат обгрижвани по тази дейност от Програмата подават молби-декларации с всички необходими документи в Дирекции “Социално подпомагане” по настоящ адрес. На база на подадените документи социален работник от Дирекция ”Социално подпомагане” извършва комплексна оценка в дома на лицата - социална анкета. Директорът на дирекция „Социално подпомагане” одобрява изготвения списък на лицата, подходящи за включване в Програмата. Дирекцията предоставя на работодателя списъци на потребителите на социални услуги според степента на неотложност за включване на лицата в дейност “Домашен помощник”.

По дейност „Домашен социален патронаж” е възможно да се предоставят следните услуги: поддържане на личната хигиена и хигиената в домовете на обгрижваните лица; битови услуги - закупуване на продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на вода, електрическа енергия, телефон и други със средства на обгрижваните лица; осъществяване на връзка с личния лекар, закупуване на медикаменти при необходимост; съдействие за снабдяване с необходимите медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоражения; съдействие при изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК; помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения, и занимания в дома и извън него.

По дейност „Домашен помощник” е възможно да се предоставят следните услуги: текущо почистване – подреждане на стаята; измиване на пода; изтупване; обиране на прах; измиване на съдове и други; поддържане на лична хигиена – помощ при ежедневен тоалет и обличане; помощ при къпане; помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене; придружаване до местата, където се предоставят тези услуги; хранене - приготвяне на храна с продукти на обгрижваното лице; доставка на готова храна; подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; закупуване на хранителни продукти, материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на обгрижваното лице; дребни ремонти в дома и/или съдействие за извършването им. битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на обгрижваното лице; заплащане на електрическа енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на обгрижваното лице; осигуряване на отоплителни материали със средства на обгрижваното лице; дребни технически ремонти; други.

При заявена потребност от други специфични битови услуги е допустимо домашният помощник да предоставя такива – с негово съгласие и по преценка на работодателя (например основно почистване – измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други), както и сезонни услуги (например цепене на дърва, внасяне на отоплителни материали, палене на печка, почистване на сняг, други).
Допълнителна информация за участие в Програмата и за ползване на услуги по нея може да получите в Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград и в нейните филиали в Етрополе и Правец.