През 2008 год. събираемостта на местни данъци и такси се е увеличила с 52% спрямо 2007 год. През миналата година в общинската хазна са постъпили общо 3 604 031 лв. от местни данъци и такси. От тях 1 554 079 лв. е размерът на данъчните приходи, а 2 049 952 лв. са събрани от такса битови отпадъци и глоби, отчита отдел “Местни данъци и такси” към общинската администрация.

За миналата година постъпленията от данък върху недвижимите имоти са 374 621 лв., с 33.01 на сто повече в сравнение с 2007 год. От данък върху превозните средства са събрани 357 582 лв., с 33% повече в сравнение с предхоната година. През отчетния период от пътен данък са постъпили 11 798 лв., с 4 на сто по-малко отколкото през 2007 год. “Причината за по-малката събираемост е, че през миналата година сме връчили 2 032 покани на длъжници за закриване на партидите заради бракувани автомобили” – обясни Дочка Стефанова – началник отдел “Мастни данъци и такси”.
През 2008 год. в общинската хазна са постъпили 708 468 лв. от данък придобиване, с 29% повече в сравнение с 2007 год. Размерът на събрания патентен данък е 101 310 лв. Отчетената събираемост при този налог е 83.07 на сто от общото годишно зъдължение за миналата година.