През 2008 год. община Ботевград е разработила 21 инвестиционни проекта, насочени към изграждане на обекти, които увеличават материалните активи на общината, както и към дейности, осигуряващи благоустрояването на общинската територия и поддръжка на сградния фонд. Чрез спечелените проекти през 2008 год. са осигурени външни инвестиции на стойност 3 769 478 лв. Част от проектите са в процес на реализация. 2 098 412 лв. са използвани за изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежа в селата Новачене, Врачеш, Скравена, във вилна зона Зелин и в Ботевград. Парите са постъпили от спечелени проекти към Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда.

През миналата година общината има два спечелени проекта по Социалноинвестиционния фонд на МТСП. Средствата, постъпили по фонда, са 119 518 лв. Те са вложени в изграждането на зала за спортни и други занимания в ЦДГ “Славейче”. Предстои да бъде финансиран друг одобрен проект за ремонт на Дома за деца, лишени от родителски грижи. Той е на стойност 165 000 лв.
През 2008 год. в общината са постъпили средства в размер на 299 000 лв. от ДАМС. Те са използвани за ремонт на спортната зала.

Към момента община Ботевград има разработени проекти по европейски фондове на стойност 26 315 121 лв. Те са представени в съответните институции за становище.