На сесията в четвъртък съветниците ще обсъждат отчета на “Медицински център I” ЕООД за 2008 год. От представените счетоводни документи става ясно, че за отчетния период дружеството е реализирало печалба в размер на 4 000 лв., приходите от дейността му са намелени спрямо предходната година с 21 000 лв., намелен е размерът на краткосрочните вземания с 4 000 лв. Медицинският център няма просрочени задължения и вземания.
Становището на общината е, че приходите от наеми за ползване на дълготрайни материални активи в Медицинския център са събирани и ползвани неправомерно, тъй като с Решение на ОбС от 27.03.2008 г. е прекратено правото на ползване и същите е трябвало да се превеждат по сметка на община Ботевград. Във вразка с това кметът Георги Георгиев ще предложи на съветниците да не приемат годишния финансов отчет на Медицинския център, както и да задължат д-р Наталия Борисова – управител на дружеството, да внесе по сметка на общината неправомерно получените приходи от наеми за ползване на активи – сгради, от влизане в сила на решението.

На сесията ще бъдат внесени за разглеждане и отчетите на “Дентален център” ЕООД и на “Медико-техническа лаборатория” ЕООД. За 2008 год. двете дружества отчитат загуба съответно от 11 000 лв. и 2 000 лв. Една от точките в проекта за решение е дейността им да бъде прекратена заради лошото финансово състояние и невъзможност за финансиране. Предложението отправят управителите на дружествата.