Община Ботевград е реализирала 38% от собствените приходи за първото полугодие на годината. Неизпълнението на бюджета в тази част се дължи на рязкото намаляване на приходите от общинска собственост, спиране на финансирането на проекти от предприсъединителните фондове, спряно финансиране на проекти по оперативни програми на ЕС, ограничаване финансирането на микропроекти от Републикански бюджет. Това е записано във въведението към антикризисния план, който бе приет на сесията на ОбС.
В бюджета на общината за тази година са заложени 9 486 000 лв. приходи с местен характер. Основно те са формирани от: продажби на общинско имущество – 5 000 000 лв., общински такси – 2 468 000 лв., имуществени данъци – 1 670 000 лв.