Приходите от местни дейности за първото полугодие на 2022-ра са в размер на 6 637 591 лв. Това сочи отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Ботевград за шестмесечието, който е внесен за обсъждане в местния парламент.  


Най-много са постъпилите средства от общински такси – 2 668 518 лева или 63,15% изпълнение спрямо плана. От имуществени и други данъци приходите са в размер на 2 400 717 лева или 59,71% изпълнение. Постъпилите приходи и доходи от собственост възлизат на 755 319 лева или 23,43% изпълнение. От глоби, санкции и наказателни лихви са събрани 163 953 лева - 91,08 % изпълнение. 


Постъпленията от продажба на нефинансови активи са в размер на 793 398 лв. или 40,43% изпълнение спрямо плана. 94 211 лева са приходите от концесии, което представлява 47,11% изпълнение. От Общината отчитат 12 322 лева от помощи и дарения или 4,90% изпълнение. 


Към 30 юни 2022 год. община Ботевград е получила изравнителна субсидия за местни дейности, която възлиза на 1 308 675 лева. 


В края на полугодието получените приходи за държавни дейности са в размер на 12 396 590 лева. На толкова възлизат и разходите с държавен характер, а разходите с местен – 7 288 736 лева. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности за извършени разходи в размер на 299 257 лева. 


От отчета е видно, че в делегираните от държавата дейности най-много разходи са отразени за функция “Образование“  - 7 729 471 лв., следва “Социално осигуряване“ – 2 465 091 лв. 


В държавни дейности са отразени разходите за: трудови възнаграждения за общинска администрация – 1 061 826 лв.; разходи за детски градини – 2 426 129 лв.; разходи за училища – 4 994 426 лв.; центрове за настаняване от семеен тип – 306 199 лв.; Дом за стари хора – 294 204 лв.; разходи за личен асистент – 1 623 430 лв.; разходи за читалища – 306 244 лв.; исторически музей – 80 316 лв. 


В местни дейности са отразени разходите за: общинска администрация – 518 395 лв.; общински съвет – 103 518 лв.; домашен социален патронаж – 75 111 лв.; клубове на пенсионера – 38 506 лв.; благоустройство – 1 526 913 лв.; опазване на околната среда – 1 123 729 лв.; чистота – 965 377 лв.; регионално депо – 141 377 лв.; спорт – 1 039 188 лв.; субсидии и други разходи – 606 739 лв.; разходи на ОП “Балкан“ – 432 449 лв.; обредни домове и зали – 185 967 лв. 


Към края на първото полугодие са извършени капиталови разходи за 1 869 567 лева. В това число: основен ремонт на дълготрайни материални активи – 1 421 459 лв.; придобиване на дълготрайни материални активи – 414 683 лв; придобиване на земя – 33 425 лв. Тези средства са от целева субсидия за капиталови разходи и от Европейския съюз.


През първото полугодие постъпленията по проекти, финансирани от европейски програми, са в размер на 3 294 217 лева, от които са разходвани 1 471 863 лева.