Бюджетът на община Правец за 2008 год. е 11 346 565 лв. Той бе утвърден на извънредно заседание. От посочената сума приходите с държавен характер са в размер на 4 287 934 лв., а приходите, които предвижда да осигури общината, са в размер на 7 058 631 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи, заложена в бюджета, е 2 604 400 лв. Предвижда се за тази цел да бъдат задалени средства от собствени приходи на общината, както и привличане на средства по проекти.

В капиталовите разходи са заложени средства за изграждане на Клуб за възрастни и хора с увреждания в Равнище, закупуване на сграда за Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Видраре, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа и канализацията в Правец, газификация на Историческия музей, доизграждане на църковния храм в Осиковска Лъкавица, довършване на параклиса в с. Правешка Лъкавица и др.