За месец юни на бюджетната 2009 г. събраните приходи и трансфери са в размер на 129 917 200 лв., което представлява 5.3% от годишния план, съобщиха от НЗОК.

От здравноосигурителни вноски за месец юни са постъпили 125.4 млн. лева.

Към 30.06.2009 г. лицата с прекъснати здравноосигурителни права, съгласно данните предоставени от персоналния регистър на НОИ, са 1 026 хиляди души.

В сравнение със същия период на 2008 г. този брой е нараснал с 21 хиляди души.

Законът за бюджета на НЗОК за 2009 г. определя общ размер на разходите и трансфера - 2 071 182 256 лв.. От тях през месец юни са изразходвани 167 621 834 лв. или 8.1% от годишния план.

Общият размер на приходите и трансферите, заложени със Закона за бюджета на НЗОК за 2009 г., е 2 472 943 066 лв..

Основните разходи в бюджета са за здравноосигурителни плащания, които със Закона за бюджета на НЗОК за 2009 г. са в размер на 1 746 423 333 лева. От тях през месец юни са изразходвани 161,5 млн. лева (от тях 4,3 млн. лв. са отчетени като предоставени трансфери към бюджетни предприятия) или 9.3% от годишния план.

Изразходваните средства за здравноосигурителни плащания към 30.06.2009 г. съставляват 96.9% от всички плащания на институцията за отчетния период.

В първичната извънболнична медицинска помощ през месец юни 2009 година са изплатени 11.8 млн. лева, с което се отчита усвояване 7.5% спрямо годишния план.

В специализираната извънболнична медицинска помощ - през месец юни 2009 г. е усвоен ресурс от 11.9 млн. лева, което представлява 7.7 % от годишния план.

В денталната помощ през месец юни 2009 г. са усвоени 6.6 млн. лева, с което се отчита изпълнение спрямо годишния план от 7.3%.

В медико - диагностична дейност изплатените средства за месец юни 2009 година по този параграф са в размер на 5.0 млн. лева, т.е. 8.0% спрямо плана за годината.

Изплатената сума през месеца за лекарствени средства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели е в размер на 30.3 млн. лева, с което се отчита изпълнение спрямо годишния план от 9,2 на сто.

За болнична помощ през месец юни 2009 г. са изплатени 95.7 млн. лева (от тях 4,3 млн. лв. са отчетени като предоставени трансфери към бюджетни предприятия), което представлява 10.3% спрямо годишния план.

За медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, през месец юни 2009 година са изплатени 0.2 млн. лв. (от тях 2,2 хил. лв. са отчетени като предоставени трансфери към бюджетни предприятия(, което представлява 0.8% спрямо годишния план.