В Общинския съвет е внесена докладна, с която общинското ръководство предлага учредяване на Фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор “Здравеопазване“ и приемане на Правилник, с който да се регламентира дейността на фонда, като се определят редът и условията за финансово подпомагане на обучението на лекари, медицински сестри, акушери, лаборанти и рехабилитатори. 


Подпомагането на младите кадри в сектор “Здравеопазване“ ще се осъществява със средства, които се осигуряват от бюджета на Община Ботевград. Те могат да се набират и чрез публични финансови програми и проекти, дарителски и благотворителни кампании. 


Средствата, които ще се отпускат за стипендии на едно лице, са в размер на 70% от минималната работна заплата за страната месечно. 


При изработването на Правилника са спазени принципите на обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Предлагания проект на Правилник е разработен в съответствие със Закона за нормативните актове и кореспондира с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, както и с директиви на европейската общност, свързани с тази материя. Това се посочва в проекта на решение.


Проектът на Правилника, ведно с документите към него, е приложен към докладната до Общинския съвет. 


Учредяването на Общински фонд за подкрепа на професионално развитие на кадри в сектор “Здравеопазване“ цели да стимулира финансово и да мотивират бъдещи медицински специалисти да се реализират в МБАЛ Ботевград, като по този начин се запълни дефицита на такива кадри и се ограничи процеса на миграция на млади хора в активна трудоспособна възраст със завършено образование в сектора.  


Дейността на Общинския фонд ще извършва от Комисия, назначена със заповед на кмета. Тя бъде в състав петима членове, от които двама общински съветници, избрани с решение на местния парламент. Според Правилника те трябва да са членове на Постоянната комисия по социална политика и здравеопазване. В състава на Комисията, която ще отпуска средствата, ще бъдат включени двама представители на общинската администрация и управителят на МБАЛ Ботевград. По решение на Комисията, в работата й могат да участват със съвещателен глас служители на лечебното заведение и специалисти по конкретно поставени въпроси. 


Комисията ще се събира минимум три пъти годишно в началото на всяка академична година и в края на годината след втори семестър. 


Право да кандидатстват да стипендия от Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор “Здравеопазване“ имат лица, постъпили за обучение и завършили успешно първи семестър на първи курс за придобиване на образователно-квалификационна степен “Магистър“ по медицина или “Бакалавър“ по здравни грижи по специалностите “Медицинска сестра“, “Акушерка“, Рентгенов лаборант“, “Медицински лаборант“ и “Рехабилитатор“, които са сключили предварителен договор с лечебното заведение в Ботевград.


Кандидатите трябва да отговарят и на определени условия за финансово подпомагане – да са български граждани, да имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Ботевград, да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за престъпления от общ характер, да не са прекъсвали обучението си за повече от една година, освен в случаи на заболяване или майчинство и други.


Размерът на стипендията ще зависи от средния успех на студента за изминалия семестър, както следва: при успех от и над Мн. Добър 5 – 70% от минималната работна заплата за страната; при успех от и под Мн. Добър 4,99 – 60% от минималната работна заплата за страната. 


При понижение на успеха в хода на процедурата стипендиантът получава стипендия в размер, съответстващ на категорията по успех, като представи копие от заверена студентска книжка за всеки следващ преминат семестър. 


В случай, че стипендиантът прекъсне участието в процедурата си по собствено желание, е задължен да възстанови получените до момента стипендии в пълен размер, заедно с обезщетение за забава, в размер на законовата лихва от деня на забавата


Пълният текст на Правилника и документите към него ще бъдат публикувани на страницата на общинската администрация, след като местният парламент се произнесе по предложението.