BG10/A1.2/008/R1
„НЕ на Глада – ДА на Труда”
Младежко движение за развитието на селските райони в България

  
В годината на борба с бедността и социалната изолация Младежко сдружение за развитието на селските райони в България кандидатства и спечели  проект „НЕ на Глада – ДА на Труда” по програма “Младежта в действие”, дейност 1.2 “Младежки инициативи”.  Това е национална младежка инициатива, целяща намаляване на младежката безработица сред ромите от селските райони чрез активното им включване в грижите по опазване на околната среда. Тя ще се проведе от 12 младежи на територията на община Етрополе. Групата ще си сътрудничи с ОУ „Хр. Ботев” в село Лопян и Държавно горско стопанство „Етрополе”.

Проектът е насочен пряко към 50 ромски ученици от планинското село, но в него може да се включи всеки желаещ. Младежите си поставят за цел в реална обстановка и по неформален начин да повишат информираността на ромите за специфичните проблеми и нужди на гората. Ще им предадат практически знания и умения за извършване на основните лесокултурни дейности, които да им помогмат по-лесно да си намират работа в горския сектор, след завършване на основно образование.

Конкретните дейности включват: теренни обиколки за опознаване на планината и гората, кампании за събиране и почистване на горски семена и плодове, посаждането им в горските разсадници на ДГС „Етрополе”, отглеждане на млади фиданки, залесяване на ерозионни планински терени и озеленяване на градското пространство.
Общата продължителност на проекта е осем месеца.