Публично обсъждане на проекта за актуализация на бюджета на община Ботевград  за 2010 година ще започне от 10.00 часа на 13.08.2010 година (петък) в зала № 15 на общината.
Поканени са граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически и юридически лица.
За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде изготвен протокол, който ще се приложи като част на проекта за актуализация на общинския бюджет при внасянето му от кмета за разглеждане от Общинския съвет на 23.08.2010 година.

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година /ДВ бр.56/2010 г./ са одобрени нови размери на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности – обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане, както и целевата субсидия за капиталови разходи.
Извършените служебно от Министерство на финансите  компенсирани промени до влизане в сила на този закон са отразени в изменение на първоначално приетия бюджет.
Промените, които произтичат от Закона не се отнасят за функциите “Отбрана и сигурност”, и “Социални дейности” – държавна отговорност.
В срок от 30 дни от обнародването на закона общинските съвети приемат актуализиран бюджет, който следва да се представи на Министерство на финансите и Сметната палата.

По приходната част на бюджета:
В частта на дейностите държавна отговорност, общината ще получи 153 304 лева по-малко в сравнение с първоначалния бюджет за 2010 година.
За дейностите местна отговорност, държавните трансфери намаляват с 265 600 лева.

Останалите общински приходи в предвид изпълнението им към 01 юли 2010 година и очакваните постъпления до края на годината предлагаме да  се променят към увеличение, което ще компенсира частично намалението на държавната субсидия. Главно увеличението на собствените приходи се налага във връзка с промяна на поименния списък за придобиване на дълготрайни активи,строителство и ремонти - увеличаване на капиталовите разходи , спрямо първоначално планираните с 2 283 113 лева. Общият размер на приходите в бюджета стават 19 162 663 лева, в т.ч. бюджетни   взаимоотношения с централния бюджет 9 525 518 лева.

По разходната част на бюджета:
Решение № 463 от 05.07.2010 г. измени и допълни Решение № 937 от 08.12.2009 г. за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2010 година. В резултат на тези промени на единните разходни стандарти са направени промени както следва:
В дейност 122 “Общинска администрация”, намалението в бюджета е 102 583 лева, което представлява 11,18%. С оглед балансиране на бюджета и запазване числеността на заетите в тази дейност, предлагаме дофинансиране с местни приходи, като се блокират бройките на незаетите места по щат и се премахнат допълнителните отпуски до края на годината.
Намалението на бюджетните разходи във функция “Здравеопазвене” е в размер на 1,40%, т.е. 11 187 лева,в функция „Образование” намалението е в размер на 12583 лева.  Процент на намаление на бюджета има и във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” в размер на 26 951 лева т.е 10,00%. Общият размер на намалението по всички дейности държавна отговорност е 153 304 лева.
Намалението в целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 98 000 лева компенсираме със собствени приходи, тъй като договорите за изпълнение на обектите финансирани с този ресурс са вече сключени и в голямата си част изпълнени и разплатени.