В Областната администрация на Софийска област днес бе подписана Областна програма „Заедно за здравето и сигурността на децата” за периода 2010-2013 година. Подписи за нейната реализация положиха областният управител на Софийска област Красимир Живков, гл. инспектор Николай Николов – Директор на ОД на МВР-София, и  Пламен Иванов – Началник на РИО-Софийска област.
Програмата е резултат от дългогодишно съвместно сътрудничество между Областната администрация, Областната дирекция на МВР и Регионалния инспекторат по образование в Софийска област и местните власти в общините от областта, по отношение превенция на асоциалното поведение у подрастващите, различни зависимости, употреба на наркотици, безопасност на движението по пътищата и други дейности по образованието, възпитанието и опазване здравето, живота и сигурността  на децата и учениците от областта.
В основата на Програмата е залегнала главната цел на работата - целенасочена дейност за превенция по опазване сигурността и здравето на децата и учениците, както и редица мероприятия по отношение осъществяването на съвместни дейности по образованието, възпитанието и опазване здравето, живота и сигурността на децата и учениците от учебните заведения в Софийска област, реализирани през учебната година. Програмата е продължение на приетата през м.ноември 2009 г. едногодишна областна Програма “Заедно за здравето и сигурността на децата”от трите институции, която бе изпълнена успешно и имаше реален принос в общата работа и грижа за опазване на нашите деца, техния живот и здраве, безопасното им пребиваване в училище, у дома, на улицата и в обществото.
Факт е, че през миналата учебна година няма констатирани сериозни проблеми и инцидентни, възникнали в учебните заведения и на територията на Софийска област.  Областната програма „Заедно за здравето и сигурността на децата”- допълнена с нови дейности, е разработена за по-дълъг, тригодишен период, който ще осигури възможност за решаване на проблемите в дългосрочен план, а самите дейности, задачи и мероприятия ще бъдат актуализирани в началото на всяка учебна година през периода на изпълнение на Програмата.
Главната цел за приемане и реализиране на Програмата може да бъде обобщена в едно изречение, което красноречиво отразява общите усилия и цели на трите институции:“Всяко спасено дете е победа за нас!”