Дирекция “Социално подпомагане” – Ботевград изготви Общинска програма за закрила на детето, озаглавена “Единни в името на децата”. Тя включва 12 различни дейности. Очакваните резултати от изпълнението им са: намаляване на детската бедност и създаване на социално включване на децата; намаляване броя на децата, постъпващи отглеждани в специализирани институции; ограничаване броя на децата, отпаднали от училище; увеличаване на относителния дял на децата от етническите малцинства, които се обучават в масови училища и запознаване на децата в училищна възраст с техните права. 
Програмата ще бъде обсъдена и подложена на гласувана на сесията в четвъртък. Тогава ще бъде разгледан и отчет за първото полугодие на дирекция “Социално подпомагане”. От четвърта точка в него – Помощи по Закона за закрила на детето, става ясно, че през отчетния период в специализирани институции са настанени 3 деца, 4 са настанени за отглеждане в семейства на роднини и близки, а за 3 деца е предоставено направление за ползване на социалната услуга “Седмична грижа”. Две от децата са настанени в дом “Надежда” в Гурково, а едно в специализрането учебно заведение в Разлив.
За първото полугодие на 2008 год. е извършено оценяване само на един кандидат-осиновител – сочат данните в отчета на дирекция “Социално подпомагане”.