Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов подписа два Национални рамкови договора за 2011 г
• Профилактиката е един от основните приоритети на Националния рамков договор за медицинските дейности. За първи път през следващата година здравната каса ще покрива периодични прегледи на мамограф за рак на гърдата и PSA тестове за рак на простата. По този начин ще се увеличи възможността тези заболявания да се хващат в ранен стадий и да се лекуват по-лесно и качествено. Изследванията ще са част от редовния профилактичен преглед при общопрактикуващите лекари. Те ще се правят веднъж на две години. На задължителните прегледи ще подлежат всички жени между 50 и 69 години и мъже над 50 години. Причината е, че честотата на двете заболявания се увеличава драстично в тази възрастова група.
• През 2011 година ще се увеличи и цената на профилактичния преглед от 7,70 лв. на 8 лв. Също така се повишава и цената по програма „Майчино здравеопазване” от 2,20 лв. на 5 лв. Целта е да се мотивират лекарите да извършват тази дейност. Увеличават се и средствата за първична извънболнична помощ от 157 млн. лв. на 169 млн. лв. По този начин ще се гарантира по-добър достъп на пациентите до лекар. 9 млн. лв. от увеличението на средствата са предвидени за осигуряване на медицинска помощ от общопрактикуващите лекари след 20 ч., както и в почивни и празнични дни. Медиците ще могат да правят това като се сдружават в групови практики или сключват договори с медицински центрове и ДКЦ-та за обслужване на пациентите им в неработно време. За финансирането на тези дежурства джипитата ще получават целево всеки месец по 11 стотинки за пациент в листата си.
• Повече ще бъдат и средствата за прегледи при специалисти в извънболничната помощ. Те се увеличат от 154 млн. лв. на 171 млн. лв., очаква се да се въведе и по-гъвкав механизъм за преразпределение на средствата между различните специалности. По този начин ще се усъвършенства разпределението на направления и така ще се подобри достъпа до лекарска помощ.
• За първи път през тази година се въвеждат и 11 клинични пътеки за еднодневен престой. Те са в областта на гинекологията, гастроентерологията, урологията, кардиологията и др. При тези диагнози пациентите ще могат да постъпват в болниците за един ден, без да се налага да преспиват в лечебните заведения. По този начин ще се осигури по-ефективно изразходване на публичните средства и удобство за пациентите. С 250 млн. лв. се увеличават средствата, които са предвидени за болнична помощ - от 708 млн. лв. на 958 млн. лв. Благодарение на това се увеличават и цените на 185 от общо 294 клинични пътеки. Най-големи са повишенията в областта на интензивните грижи, урологията, неонатологията, лъчелечение, хематологични заболявания. Това отново ще даде възможност на лечебните заведения да осигуряват по-добро лечение на пациентите.
• Увеличават се и броят на медикаментите, които ще покрива здравната каса. Към лекарствата за домашно лечение, които плаща НЗОК, се прибавят и медикаментите за редки заболявания, съпътстващата хормонална терапия при някои онкологични заболявания и поддържане на пациентите след трансплантация. В момента тези лекарства се осигуряват от Министерството на здравеопазването. С прехвърлянето им в здравната каса се разширява кръгът на пациентите, които ще имат достъп до тях и се скъсява времето за получаването им. За да няма прекъсвания в лечението на пациентите при промяната, МЗ е осигурило резерви с тези медикаменти до 1 февруари. Средствата за медикаменти се увеличават от 320 млн. на 391 млн. лв.
• Националният рамков договор за денталните /зъболекарски/ дейности запазва основните параметри от 2010 година. Децата до 18 години не заплащат потребителска такса. Те имат право безплатно на обстоен преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, като до две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб. Пациентите над 18 години могат да получат по линия на задължителното здравно осигуряване преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности. Бременните жени запазват правото си на допълнителен дентален преглед. През 2011 г. обаче зъболекарите ще получават със 7% повече за две от дейностите - вадене на зъб и пломба. Общият бюджет на здравната каса за дентални дейности е 94 млн. лв. или с 3.3% повече спрямо 2010 г.