Приоритети в дневния ред на първата за тази година сесия на Общинския съвет са въпросите със социална насоченост.
С една отпаднала и две прибавени точки в дневния ред съветниците работиха върху 20 точки. Отпадна т. 17 „…за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на съгласие за получаване на кредит от ФЛАГ”. Прибавените две точки касаят възможността общината за придобиване на държавна собственост. В заседанието участваха 15 общински съветника.
• Както вече съобщихме, първото решение, на първата за годината сесия е удостояването на Христо Стоичков Стоичков със званието „Почетен гражданин на Етрополе и на общината.
• След това решение, бяха направени изменения и допълнения на няколко от действащите сега наредби:
- На наредба № 1 за обществения ред, като основните моменти са свързани с използване на скоба за блокиране на едно от колелата при неправилно паркирано моторно превозно средство; местата, в които се забранява паркиране и престой на МПС; изменение в административно-наказателните разпоредби.
- На Наредба № 8 за опазване на околната среда, поддържане на чистотата и управление на отпадъците, касаещи разделното събиране на отпадъците; излезлите от употреба моторни превозни средства; временните площадки за събиране на отпадъци.
- На Наредба № 9 за определяне на местните данъци и такси - данъците върху недвижимите имущества ще се плащат на две равни вноски, като предплатилите данък сгради и такса за битовите отпадъци ще ползват 5 % отстъпка; това се отнася и за данъка за МПС; досегашната туристическа такса се заменя от данък върху туризма, който ще се внася като приход на общината.
- На Наредба № 13 за администриране на местните такси и цени на услугите на територията на общината – решението е тази година да не се увеличават местните данъци и такси за населението. И още едно решение: "В чл.26 се прави следното изменение: За ползването на детски градини, детски ясли и услугите на детската млечна кухня всички родители или настойници не заплащат такса."  
• Съветниците приеха решение, с които се променят досегашните еднократни финансови помощи на майките на новородени деца с постоянен и настоящ адрес на местоживеене на територията на общината не по-малко от една година преди раждането, като за първо дете от 100 лева помощта става 300 лева, за второ – от 150 лева на 400 лева и за трето дете – от 200 лева на 500 лева.
• Прието беше и предложението за актуализация на бюджета на общината за миналата година със 772 880 лева. Това е разликата между приетия в началото на година бюджет в размер на 11 320 975 лева и увеличението му на 12 093 855 лева.
• Одобрена и приета беше и план-сметката за разходите по дейностите
сметосъбиране и сметоизвозване, както и осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери тип „Бобър”, кофи и др, обезвреждане на битовите отпадъци, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и  експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци в размер на 405 000 лева.
• С решение на Общинския съвет числеността на персонала в Дома за стари хора ще бъде от 12,5 лица, а средната месечна брутна заплата на едно лице се определя на 377,57 лева.
• В общината се създава звено „Общински инспекторат”. Сесията утвърди и правилника за неговата дейност. Общината не се отказва от свое предишно решение за създаването на общинска полиция, като най-възможното и най-бързо изпълнимо решение е създаването на този етап на инспекторат. На следващата сесия ще бъде предложена неговата структура, численост и средната работна заплата. Инспекторатът ще подсигурява и подпомага контролните функции на кмета на общината, спазването на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на хората.
• Беше приета и предварително изготвената формула за разпределение на средствата за училищата, общежитията и на детските градини. От тази година всички преминават на делегирани бюджети.
• Общинският съвет даде своето съгласие Община Етрополе да кандидатства с проектно предложение за опазване и възстановяване на биологичното равновесие в Общината. Схемата е „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в РБългария”. Стойността на проекта е за около 800 000 лева, с безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 година.
• Общината ще може да кандидатства с проектно предложение по Проект „Красива България” за бюджет 2011 година с проект за „Преустройство и промяна на предназначението на триетажна масивна сграда, с предназначение Болница в Дом за стари хора – гр.Етрополе”.
• Общинските съветници задължиха кмета на общината да отправи мотивирано
предложение до Министерството на отбраната за безвъзмездно прехвърляне на недвижими имоти на министерството за нуждите на общината.
Следващото заседание на Общинският съвет ще бъде на 21февруари, понеделник, когато ще се дебатира върху бюджета на Общината за 2011 година.