Общинският съвет прие информация за състоянието и управлението на общинската собственост в община Ботевград. По време на обсъждането съветникът от БСП Цветан Коцев предложи общината да обявява в сайта си информация за всички реализирани сделки за продажба на общински имоти.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за общинска собственост в Община Ботевград има създадени и се поддържат публични регистри за извършените разпоредителни сделки от 2006 до 2010 година, включително. Целта на регистъра е да осигури по-голяма прозрачност на продажбите.
През миналата година са извършени 22 разпоредителни сделки с общински имот:

1. УПИ XXII – за обществено-обслужваща дейност с урегулирана площ от 509 кв.м, празен, незастроен имот, находящ се кв.153 по плана на Ботевград. Имотът е продаден на “Имперал-пет”ЕООД за 30 565 лева

2. УПИ XX – за обществено-обслужваща дейност с урегулирана площ от 485 кв.м, празен, незастроен имот, находящ се в кв.153 по плана на Ботевград. Купувач на имота е ЕТ “Мики Старт”. Сделката е осъществена за 29 102 лева

3. УПИ XXI – за обществено-обслужваща дейност с урегулирана площ от 488 кв.м, празен незастроен парцел, находящ се кв.153 по плана на Ботевград

4. УПИ XIV – за жилищно строителство с площ от 350 кв.м в кв. 47 по плана на село Гурково. Продажбата е реализирана за 2810 лева. Купувачи на имота са Цветан Йорданов Каменов и Йордан Цветанов Каменов

5. УПИ XXV с урегулирана площ от 568 кв.м в кв.153 по плана на Ботевград. Имотът е продаден на Йорданка Гошева Лалчева – Кръстева за 5705 лева


6. УПИ XXIX – за обществено-обслужваща дейност, с урегулирана площ от 240 кв.м, находящ се в кв.11 по плана на с. Новаченe. Имотът е продаден на Гошо Тодоров Петков за 1250 лева

7. УПИ III – за обществено-обслужваща дейност и озеленяване, с урегулирана площ от 4610 кв.м, находящ се в кв.208 по плана на Ботевград. Купувач на имота е “Сико-Трейд”АД. Сделката е реализирана за 138 333 лева

8. Обособена част със застроена площ -85.49 кв.м, състояща се от зала/фотоателие/ със ЗП-53.04 кв.м, склад санитарен възел със ЗП-27.45 кв.м и съответна част от коридор и вътрешно стълбище със ЗП-5 кв.м, находящ се в сутерена на Обособена западна част на двуетажна масивна сграда /Обреден дом/ със сутерен, заедно със съответните идеални части от общи части на сградата и от стълбище към ул. “Гурко” и със съответното право на строеж в УПИ I на кв.65 по плана на Ботевград. Купувач на имота е Вергиния Михайлова Цветкова. Сделката е реализирана за 59 920 лева

9. УПИ XII – за жилищно строителство и обществено-обслужваща дейност с урегулирана площ от 1015 кв.м, празен, незастроен парцел, находящ се в кв.108 по плана на Ботевград. Купувач – Мариета Първанова Първанова. Продажна цена – 60 905 лв.

10. Обособена част от блок “Строител” със ЗП-160.93 кв.м и 6.523% ид.ч. от обща част, с вход от ул. “17-ти ноември”. Обособената част включва помещения и обслужващи площи, намира се на партерен етаж от четириетажна масивна сграда, построена през 1972 год., заедно с прилежащите две избени помещения със светла площ от 102 кв.м. Купувач на имота – “Иван Начев-Л”ЕООД. Продажна цена – 121 255 лева

11. УПИ XXIII – за обществено-обслужваща дейност, за спорт, и отдих. Имотът е с урегулирана площ от 1548 кв.м, празен, незстроен, находящ се в кв. 70 по плана на Ботевград. Купувач – “И.К.Б. Груп”ООД. Продажна цена – 92 909 лева

12. Терен с площ 3 кв.м, влизащ от улица в УПИ  XIX -2044 в кв.129 по плана на Ботевград. Купувач – Таня Георгиева Стоянова. Продажна цена – 180 лева

13. Терен с площ от 31 кв.м, влизащ в УПИ XIV-1264 в кв.49 по плана на Ботевград. Купувач – Стефка Иванова Цветкова. Продажна цена – 12 400 лева

14. Терен с площ от 3 кв.м, влизащ с тази площ в имот пл.№3552, съгласно заповед №46/09.06.2006 год. за одобрение изменението на ПУП-ПР, в УПИ XIV-1079 в кв.71 по плана на Ботевград. Купувач – Невена Петрова Тодорова. Продажна цена – 75 лева

15. Терен с площ от 57 кв.м, влизащ с тази площ от ул. в IX-709, целият с урегулирана площ от 1205 кв.м в кв. 23 по плана на с. Литаково. Купувач – Антоанета Спасенова Чайкова. Продажна цена 855 лева

16. Терен с площ от 405 кв.м, влизащ в УПИ II-708,710, целият с урегулирана площ от 1205 кв.м, находящ се плана на Зелин. Купувач – Асен Николов Ненчев. Продажна цена 12150 лева

17. Терен с площ от 75 кв.м, влизащ от стар път в УПИ I-1456, целият с урегулирана площ от 1208 кв.м в кв.74 по плана на Зелин. Купувач – Веселин Христов Велчев. Продажна цена – 1900 лева

18. Терен с площ от 808 кв.м, влизащ, съгласно заповед №СА-44/16.08.2010 год. за одобряване на ПУП-ПР, в УПИ XIV – за търговска и складова дейност, целият с урегулирана площ от 1208 кв.м, находящ се в кв.153 по плана на Ботевград. Купувачи – Димитър Кръстев Савов и Ивайло Димитров Кръстев. Продажна цена – 48 500 лева

19. Право на строеж върху терен с площ 120 кв.м, представляващ част от имот пл.№9539, влизащ в УПИ XI-557, целият с урегулирана поземлена площ от 760 кв.м., находящ се в кв.31 по плана на с. Скравена. Купувач – Георги Пенов Георгиев. Продажна цена – 1320 лева

20. Право на строеж върху терен с площ 23 кв.м за изграждане на сграда свързано застрояване в УПИ V-за жилищно строителство, целият с урегулирана площ от 23 кв.м в кв. 49 по плана на Ботевград. Купувач – Павлин Николов Павлов. Продажна цена 4810 лева

21. Право на строеж върху терен с площ 1.2 кв.м. за стълбище и терен с площ 4.6 кв.м за стълбище, съответно в УПИ I и УПИ II в кв.65 по плана на Ботевград. Купувач – “Лекстера”ООД. Продажна цена – 570 лева

22. Право на строеж върху терен с площ от 48.75 кв.м върху УПИ XXVI-за обществена дейност и трафопост в кв. 2 по плана на с. Врачеш. Купувач – “Сис Транс”ООД. Продажна цена – 2555 лв.

Продажните цени са без включен Данък добавена стойност.
Общият размер на приходите от продажба на общински имоти през 2010 година е 684 686.60 лв.