Общината ще прекрати процедурата по продажба на четири имота по плана на Ботевград. Два от терените се намират между бившия завод „Чавдар” и ЖК „Север”, третият е разположен до новия общински блок в ЖК „Васил Левски”, а четвъртият представлява обособена част от западното крило на Обредния дом /бивш исторически музей/. Върху терените в жилищните квартали ще бъдат изградени два центъра /от семеен тип/ за деца с увреждания. Средствата за тази цел ще бъдат осигурени по проект към Оперативна програма „Регионално развитие”, схема „Подкрепа на деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.
Обособената част от Западното крило на Обредния дом ще бъде преустроена за клуб на пенсионерите от Ботевград. В момента те ползват апартамент на първия етаж в Сариевския блок.