Общинска служба “ Земеделие и гори ”- Ботевград уведомява всички стопани, които отглеждат животни млечно направление, че могат да подадат заявления за подпомагане към помощите de minimis към Държавен фонд “Земеделие”.

Бланката за попълване може да бъде получена в Общинска служба “ Земеделие и гори ”, която ще работи и в събота/26.01.08 г./.
Желаещите да подадат заявление трябва да имат регистрация по Наредба 3 към 2007г.: зелено картонче за земеделски производител; за производителите на краве мляко - индивидуална млечна квота - бяло картонче; производителите на биволско, овче и козе мляко трябва да имат сключен договор за доставка с млекосъбирателен пункт или млекопреработвателно предприятие.
В заявлението, земеделският производител декларира броя на съответните животни /крави, овце, биволици/, както и площите земеделска земя, включена в системата за идентификация на земеделските парцели, за които е подал заявление за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ.

Общинска служба "Земеделие и гори” ще даде указания на земеделските стопани при попълване на документите.