От 08.11.2021 г. започна приемът на заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“. 


До 26 ноември 2021 г., включително, местните стопаните могат да заявят подпомагането в Общинска служба “Земеделие“ - Ботевград. Помощта се предоставя за отглеждане на едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, плодове и зеленчуци. Заявленията се подават по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Те могат да кандидатстват лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от Държавен фонд “Земеделие“.


Фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни, ще бъдат подкрепени с до 37,5 млн. лв.


Размерът на помощта за едно животно се разпределя, както следва:


• млечни крави под селекционен контрол – 77 лв.;


• млечни крави – 77 лв.;


• млечни крави в планински райони – 45 лв.;


• месодайни крави и/или юници – 45 лв.;


• месодайни крави под селекционен контрол – 77 лв.;


• биволи – 77 лв.;


• овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 19 лв.;


• овце майки и/или кози майки в планински райони – 15 лв.;


• овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 15 лв.


До 5 млн. лв. се предоставят на пчеларите за обезпечаване грижите за пчелните семейства. Размерът на помощта за едно пчелно семейство е 7 лв.


Производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат подпомогнати с до 29,5 млн. лв., които ще се разпределят, както следва:


• ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 550 лв./ха;


• сливи и десертно грозде – 280 лв./ха;


• винени лозя – 170 лв./ха;


• домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 800 лв./ха;


• пипер полски – 1120 лв./ха;


• домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни – 3300 лв./ха;


• картофи, лук, чесън – 600 лв./ха;


• моркови, зеле, дини и пъпеши – 300 лв./ха.


След приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по сектори, в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с еднакъв коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.


Помощите към стопаните ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.


Право на подпомагане имат земеделски стопани, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства и плодове и зеленчуци, които са регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.


На подпомагане подлежат животновъди с валидно подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за кампания 2021, отглеждащи едри и/или дребни преживни животни и с установени за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2020.


Пчеларите, отглеждащи пчелни семейства през 2021 г., се подпомагат за брой пчелни семейства, на които е извършен есенен профилактичен преглед през 2021 г.


В сектор плодове и зеленчуци, в т.ч. винени лозя на подпомагане подлежат земеделските стопани с валидно подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за Кампания 2021, отглеждащи плодове и/или зеленчуци от видовете: ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, винени лозя, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши.


Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ са разписани в Указания за прилагане на държавна помощ, утвърдени от министъра на земеделието храните и горите.


Припомняме, че всички служители и кандидати по помощта трябва да спазват стриктно противоепидемичните мерки и да носят лични предпазни средства.