С 33 точки дневен ред трябваше да започне редовното Шесто заседание на Общинския съвет за м. май т.г.
Към тях бяха прибавени още 2 точки, решенията по които съобщихме отделно:
-Удостояване на Ловчанския Митрополит Гавриил със званието „Почетен гражданин на община Етрополе.
- Удостояване на Емил Делчев Димитров – народен представител с Почетен знак „Плакет с изображение на Часовниковата кула"
Ето и решенията по останалите предложения, групирани по теми:
- Отменена е досегашната Наредба № 2 и е приета нова, касаеща управлението на общинските горски територии, собственост на Община Етрополе.
- Общинският съвет град Етрополе даде съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за имот № 000469 - Общинска собственост, землището на град Етрополе във връзка с : „Изграждане на довеждащ подземен напорен водопровод Ф800 от водохващането на р. Малък искър до МВЕЦ „Малък Искър", находяща се в ПИ № 000608 в землището на гр. Етрополе.
- Дава съгласие Община Етрополе да придобие възмездно право на собственост върху недвижим имот, собственост на наследниците на Ташо Иванов Ташев - Иван Ташев Недков и Ивана Ташева Станева, съгласно Решение № 04 - 1, заверено в Агенцията по вписванията и в Общинска служба по земеделие, представляващо имот № 223007 - Дървопроизводителна горска площ, находяща се в землището на с. Лопян, местността „Вълкански дол" с площ 3 /три/ дка., по пазарни цени, определени от оценител на имоти в размер на 3066,00 /три хиляди шестдесет и шест/ лева. Утвърждава експертната пазарна оценка на общинския имот в размер на 3066.00 /три хиляди шестдесет и шест/ лева, без ДДС.
- Бяха направени 8 предложения относно разпореждане с имот – ЧОС, по които бяха взети съответните решения и 1 относно управление на имот – ПОС.
- Бяха одобрени решенията на 6 предложения за  възстановяване на земеделски земи.
- В 1 от направените предложения се касае за отдаване под наем на част от имот – ПОС и 1 за продажба на общинско жилище от фонд „Жилища за продажба”. И двете предложения бяха подкрепени и се приеха съответните решения.
- Актуализирана е Годишната програма за управление и разпореждане  с имотите - общинска собственост в Община Етрополе.
- Беше приета Програма за управление н дейностите по отпадъците от градска пречиствателна станция за отпадъчни води в Етрополе.
- С 2 щатни бройки за санитари се увеличава персонала на „Домашен социален патронаж”.
- Съветниците определиха не повече от 1 лев максимална цена за таксиметров
превоз на пътници за 1 клм пробег.
- На ветераните от войните ще се доставят по 5 куб.м. дърва за огрев на лице.
- Беше отменено предишно решение № 75 от 19.04.2011 година.
- От 56 на 58 се увеличава числеността на персонала към общинска Дирекция
„Общинска собственост, икономическо развитие, хуманитарни дейности, проекти и програми. Допълнителните 2 бройки са за длъжностите Старши специалист „ПИП” в Община Етрополе.
- разкрива се социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа в Етрополе с капацитет 60 потребители. Максималната численост на персонала ще бъде 12 служители.
- Взе се решение за издигане на паметник на световния шампион по борба Стоян Николов – почетен гражданин на Етрополе.
- Еднократна парична помощ в размер на 200 лева се отпуска на Вергиния Борисова Драганова от Етрополе.
- Бяха приети годишните финансови отчети за 2010 година на „МИР-И” ЕООД, „МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД  и на „Медицински център І – Етрополе” ЕООД”.