Първата за тази година сесия на Общинския съвет беше на 29 януари. Присъстваха всички общински съветници с изключение на Венета Гергова – по уважителни причини.
Към предварително обявения дневен ред бяха приети още 3 допълнителни точки, касаещи месечното възнаграждение на кмета на Общината, заплатите на кметовете на кметствата и допълнение към списъка за отпускане на парична помощ на нуждаещи се гражданини.
. Съветниците приеха бюджета на Община Етрополе за 2019 година в размер на 14 869 318 лв.,с 9 гласа „за“ и 5 гласа „против“ (Владимир Александров, Васил Иванов, Боряна Керемидска, Лъчезар Лазаров и Цветолюб Пенчев от групата на ПП БСП). 
Когато беше публичното обсъждане на проектобюджета подчертахме, че това е един балансиран бюджет.
. С 11 гласа „за“, 3 гласа „въздържал се“ и 2 гласа „против“ беше приета Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община.
С нея известни промени има само в данъка на моторните превозни средства – увеличението е в най-ниската част от Националната скала за размера на увеличението, съгласно приетия от Народното събрание Закон. За някои марки коли дори има намаление на данъка. 
. С 16 гласа „за“ беше  приет Общинския план за младежта за 2019 година. Предвидените дейности в него са насочени към подрастващите и младите хора – неорганизирани или организирани, в различни структури на възраст от 14 до 29  навършени  години.
. Единодушно беше приет отчета за изпълнение на Решенията от Общинския съвет – Етрополе за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. 
Приети са общо 65 решения, като: тези, касаещи дейности на ОбС - 3 броя, Общинска администрация – 62 броя. Изпълнените от Общинска администрация решения са 56 броя, а в процес на изпълнение са 6 броя.
Всички решения са качени на официалния сайт на общината.
. Годишният отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2018 година беше приет единодушно – 16 гласа „за”. Общо са съставени 255 броя акта, от които за публична общинска собственост – 17 бр., а за частна общинска собственост - 238 бр. В по-голямата си част съставените актове са за земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) или придаваеми места от улици към УПИ.
. С мнозинство беше приет и списъка за броя, вида и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2019 година:
I.   Жилища за настаняване под наем – 53 броя
II.  Жилища за продажба – 0 броя
III. Ведомствени жилища – 3 броя
IV. Резервни жилища – 3 броя
. При 4 точки от дневния ред бяха приети единодушно предложенията за прекратяване на различна по своя характер съсобственост в Рибарица, Етрополе, Брусен и Бойковец.
. Единодушно бяха приети и двете предложения за безвъзмездно предоставяне за управление на помещения -  частна общинска собственост на:
- бул. „Руски“ № 88, ет. 2 УПИ IV – „За търговия, обществено обслужване и Административна сграда и гаражи“, кв. 198 по ПУП на гр. Етрополе.
- бул. „Руски“ № 100, блок № 1, ет. 3, УПИ II – „За жилищно строителство“, кв. 90 по ПУП на град Етрополе.
. С 16 гласа „за“ бяха определени местата за общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване. Списъка може да се види в съответната служба на Общинска администрация.
. Единодушно беше прието предложението за обезщетяване със земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Юлия Кръстева.
. С 15 гласа „за“ и 1 глас „против“ (Цветолюб Пенчев от ПП БСП) беше одобрен проект на Споразумение между Община Етрополе и „ВЕЦ-С“ ЕООД, във връзка с инвестиционно предложение за „Изграждане на 4 бр. МВЕЦ на довеждащия водопровод на град Етрополе и подземно кабелно трасе 20 кВ.
. Отново с 15 гласа и 1 глас „против“ (Цветолюб Пенчев от ПП БСП) беше одобрено предложеното задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП – ПЗ и ПП за поземлени имоти №№000469, 000574, общинска собственост – земеделски земи и №№640597 и 640766, горска територия – държавна собственост по КВС за землището на град Етрополе, във връзка с изграждане на 4 Микро водноелектрически централи на довеждащия водопровод в землището на град Етрополе и подземно кабелно трасе 20 кВ.
. С мнозинство сесията одобри предложението за партньорство между Община Етрополе и „КИЯ ДИЗАЙН“ ЕООД във връзка с кандидатстване по проект „Обучение и мотивация на целеви групи от община Етрополе в дейности по графичен дизайн и реклама, с фокус – социално предприемачество, придобиване на дигитална компетентност и креативност за нова заетост“ по процедура „Социално включване в общността“ BG05M9OP001-2.32, приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“.
. Също с мнозинство от 16 гласа „за“ съветниците приеха Отчета за дейността на Общински съвет – Етрополе за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.
. Единодушно беше и Решението за предоставяне на парична помощ на Цвета Кирова, Маргарита Стефанова и Илиян Цачев.
. Присъстващите съветници определиха,  считано от 01.01.2019 г., основните месечни заплати на кметове на кметства в община Етрополе, както следва:
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ЦАКОВА - КМЕТ С.ЛОПЯН - 1000 ЛВ.
МАРИН ЦВЕТКОВ МАРИНОВ - КМЕТ С.М.ИСКЪР - 1000 лв.
ИВАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ - КМЕТ - С.БРУСЕН - 880 лв.
ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА - С.ЯМНА - 880 лв.
НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЙОТОВ - С. ЛЪГА - 880 лв.
 КАЛИНА МЛАДЕНОВА НИНОВА - С. РИБАРИЦА - 880 лв.
 
. Определиха, считано от 01.01.2019 г.,  с 10 гласа „за“, 5 гласа „въздържал се“ и 1 глас „против“ основната месечна заплата на кмета на Община Етрополе в размер на 3500 лв.
 
Всички решения влизат в сила след изтичане на определения от Закона срок за евентуално обжалване. След което се качват на определеното за тази цел табло в партерния етаж от сградата на Общинска администрация и в официалния сайт на Общината.