На 1 юли 2011г. в зала „Ботевград” се проведе училищно мероприятие с участието на ученици, учители, служители, родители, представители на медиите, на което директорът на училището – инж.Добрин Христов, представи информация за стартиране изпълнението на дейностите по проект „Професионална гимназия по техника и мениджмънт  "Христо Ботев" - Ботевград”, който се реализира по: Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за осъществяване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, договор № BG161PO001/1.1-02/2008/001-3 – ПГТМ „Христо Ботев” – Ботевград. Добрин Христов съобщи, че бенефициент по проекта е Министерство на образованието, младежта и науката, а размерът на финансовата е 1 123 494 лева, в т.ч. финансиране от Европейския съюз - 954 970 лв., национално финансиране - 168 524 лв.
“Основната цел, която сме си поставили, е да се създаде многофункционална и ефективна инфраструктура в общежитието на Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев”, допринасяща за повишаване привлекателността на училището и подобряване на жизнената и работна среда. Конкретните цели, които искаме да постигнем са: подобряване на битовите условия в общежитието с цел осигуряване на възможност за равен достъп до образование и обучение на всяко дете, живеещо в  по-слабо развити и отдалечени райони; разширяване на спортната база на училището, спомагаща за утвърждаване на физическото възпитание и спорта като средство за здравословен начин на живот; изграждане на Актова зала, осигуряваща широки възможности за изява на всяко дете според интересите и способностите му; развиване и усъвършенстване на уменията за ефективно използване на съвременните информационни  и комуникационни технологии; подобряване достъпа до образование и обучение на хора със СОП.
Дейностите, с които ще се постигнат тази цели, включват цялостна реконструкция и ремонт на общежитието на ПГТМ „Христо Ботев”. На партерния етаж ще се оформят зали за спортна дейност – фитнес зали за момчета и момичета, с необходимите съблекални и душове, зала за билярд и тенис на маса. В непосредствена близост до фоайето ще се устроят две стаи за инвалиди. До входното стълбище ще се изгради рампа за инвалиди. Първи, втори и трети етажи ще се преустроят и ще се изградят по 19 стаи за по двама ученика. Всяка стая е със самостоятелен санитарен възел и преддверие с вграден гардероб. Към всеки две стаи е предвидена лоджия. Стаите ще се обзаведат с по две легла и самостоятелни нощни шкафчета, библиотечен шкаф и две бюра със столове. На всеки етаж се предвижда и стая за дежурен възпитател. Стълбищата по етажите ще се затворят с витрини, с димоуплътнени врати. На четвъртия етаж ще се оформи многофункционална зала за събирания, провеждане на родителски срещи и празненства със 120 места, малка зала и складове към тях, както и необходимите санитарни възли и гардероб. Всички прозорци и витрини ще се подменят с нови – алуминиеви и PVC, със стъклопакет. Ще се подменят ВиК, елекро и отоплителна инсталация на сградата. В баните и тоалетните ще се постави теракот, фаянс и необходимото оборудване.Таваните и стените ще се шпакловат и боядисат с латекс и ще се монтира ламиниран паркет. Ще се подмени хидроизолацията на покрива. Фасадите на сградата ще се облекат с топлоизолация  10 см, двукратна шпакловка на полимерна мрежа и мазилки по архитектурен детайл, обясни директорът на учебното заведение. -Резултатите, които целим да постигнем, са подобрена образователната инфраструктура на ПГТМ "Христо Ботев" – Ботевград, реализирана  икономия на енергия от обновяването на сградата, подобрено качеството на живот, жизнената и работна среда, повишена привлекателността на училището и на региона", допълни Добрин Христов.