През своя мандат Общински съвет – Ботевград е приел 1429 решения, свързани със социалното и културно развитие, с развитието на спорта и здравеопазването в общината. 1346 предложения за внесени от кмета на общината. Това е посочено в докладната за работа на Общинския съвет през мандат 2007-2011 година. В нея са изброени по-важните отчети, информации, наредби и програми, приети от местния парламент: ежегодни отчети за дейността на общинските дружества и предприятия, и за изпълнение на бюджета; Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост; Програма за закрила на детето; Програма за реализация на плана за развитие на община Ботевград; Стратегия за развитие на общинската собственост; Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет; Наредба за условията и реда за отглеждане на домашни животни на територията на общината; Наредба за управление на общинската пътна мрежа и улици на територията на общината и други
През изминалия мандат Общинският съвет даде своята подкрепа за: изграждане на Дом за възрастни хора, исторически музей, ледена пързалка, пенсионерски клубове, пречиствателни станции; изграждане на канализация в Зелин и селата на общината, нова водопроводна мрежа, газифициране на населени места в общината , изграждане на спортни площадки и плувен басейн и други. Местният парламент гласува за участие на общината в редица проекти: “Осигуряване на пълна проекта готовност за изграждане на нова градска пречиствателна станция за отпадни води – 1 252 547 лв.; Изграждане на регионална система за управление на отпадъци – 14 489 лв.; “Инвестираме в нашите деца”, 4 566 706 лв.; “Изграждане, реконструкция и ремонт на брегоукрепващите съоръжения на р. Рударка и р.Новачанка” – 1 052 393 лв.; “Насърчаване на трансграничното сътрудничество, чрез модернизация на социалната инфраструктура в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула” – 376 136 евро; “Оптимизиране на училищната мрежа” – 250 000 лева.
Пред подписване за финансиране са два проекта: “Дефилир на духовата музика”, 497 385 лева, и “Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен, културно-исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм” – 3 391 992 лева.
Внесени и чакащи за одобрение са 5 проектни предложения на община Ботевград за: реконструкция на част от водопроводната мрежа и изграждане на пречиствателни станции в селата Скравена, Гурково, Радотина, изграждане на 2 центъра от семеен тип за настаняване на деца с увреждания, изграждане на жилища за социално слаби семейства. Това е посочено още в информацията за работата на ОбС през мандат 2007 – 2011 год., която ще бъде обсъдена и гласувана на последното заседание утре.

В ОбС през отчетния период работиха осем комисии: Местно самоуправление и законност, с председател адв. Виктор Велчев; Бюджет и финанси, с председател Радослав Наков; Стопанска политика и инвестиции, с председател Тодор Трифонов; Териториално развитие, с председател Евгения Ананиева; Здравеопазване, социална политика и екология, с председател д-р Валери Радков; Образование, наука, култура и духовни дейности, с председател Мария Пеева; Работа с децата, младежта, спорта и туризма, с председател Йордан Йорданов; За установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, с председател Даниела Дойчева.