От предварително обявения дневен ред от 21 точки, които трябваше да се разглеждат на последената, септемврийска сесия на Общинския съвет, отпадна предложението относно кандидатстването на Община Етрополе по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 година.
По всички останали въпроси имаше кворум при вземане на решенията.
Повечето от предложенията касаеха въпроси около разпореждане с имоти в общината.
Одобрени бяха предложените площи за залесяване на територията на Общината.
Сесията одобри направеното предложение относно формирането на маломерните и слети паралелки в училищата за учебната 2011-2012 година.
Претърпяха промени 8 предишни решения на Съвета.
На 10 нуждаещи се граждани бяха одобрени предложенията на Общинска администрация за предоставяне на парични помощи в различни размери.
Следващата, тържествена сесия, с която приключва и мандата на този състав на Общинския съвет се очаква да бъде на 12 октомври.