С цел подобряване събираемостта на данъци и осигуровки, Националната агенция за приходите предприема действия за откриване на производство по несъстоятелност за търговци с просрочени задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски в особено големи размери.
В Софийска област 31 фирми със задължения ще бъдат обявени в несъстоятелност от страна на НАП.
За предприетите действия ще бъде уведомена и прокуратурата.